Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu odwiedziła grupa studentów drugiego roku kierunku Politologia Wyższej Szkoły Demokracji w Grudziądzu w ramach omawianego przedmiotu „Polityka bezpieczeństwa” w celu przybliżenia zagadnienia marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Kolejna wizyta studyjna 

Studenci pod opieką dr Alicji Kowalczyk mieli możliwość odbycia „żywej” lekcji za murami więzienia. Celem wizyty było poszerzenie wiedzy na temat organizacji systemu resocjalizacyjnego i jego uwarunkowań instytucjonalnych oraz codziennej pracy ze skazanymi. Studenci dowiedzieli się o sposobach oddziaływań penitencjarnych oraz o codziennym funkcjonowaniu jednostki penitencjarnej. Jednak nadrzędnym tematem hospitacji był temat marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Wykluczenie społeczne

Wykluczenie społeczne jest konsekwencją odkrycia, że w nowoczesnych społeczeństwach, część osób jest faktycznie pozbawiona możliwości uczestniczenia w wielu aspektach życia. Na wykluczenie społeczne najczęściej wpływa wiele czynników, które prowadzą do wykluczenia społecznego. Możemy do nich zaliczyć: ubóstwo, niesprawność, uzależnienie, długotrwałą chorobę lub niski poziom wykształcenia. Przyjmuje się, że istnieją grupy w większym stopniu narażone na marginalizację. Wśród tych grup wymienia się m.in. dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych, ofiary patologii życia rodzinnego, w tym przemocy w rodzinie, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, osoby bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, chore, osoby opuszczające zakłady karne, placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz osoby uzależnione i ich rodziny. Stąd celem spotkania była próba wyjaśnienia zarówno społecznych uwarunkowań niedostosowania społecznego jak i zagadnień skuteczności procesów psychokorekcyjnych w zakładach karnych.

Wspólna korzyść

Spotkanie pozwoliło na stworzenie sieci powiązań i możliwości współpracy między światem nauki i praktyki. Dodatkowo posłużyło poszerzeniu świadomości i lepszemu zrozumieniu związku pomiędzy wpływem wielu czynników, które prowadzą do wykluczenia społecznego, a przestępczością i readaptacją społeczną skazanych oraz uzyskaniu specjalistycznej wiedzy w tym zakresie.

Dodatkowo spotkanie było kolejną sposobnością do zaprezentowania Zakładu Karnego jako atrakcyjnego pracodawcy. Takie wydarzenia są dobrą lekcją preorientacji zawodowej, dzięki której studenci będą w przyszłości mogli bardzo świadomie podjąć ewentualną decyzję o wstąpieniu w szeregi formacji.

Podziękowania

Po wizycie mundurowi otrzymali od studentów podziękowania za możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej oraz wyrazy uznania dla dyrekcji oraz funkcjonariuszy za trud i zaangażowanie jakie wkładają w swoją misję.

 

Tekst/ zdjęcia: mjr Marta Mazurska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej