Kwiecień jest miesiącem, kiedy w Polsce obchodzony jest Dzień Ludzi Bezdomnych. To nieformalne święto zainicjował twórca Stowarzyszenia Monar i Ruchu Wychodzenia z Bezdomności Markot – Marek Kotański.

Osoby bezdomne w zakładach karnych

Problem bezdomności dotyczy wielu osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności. To głównie osoby, które z uwagi na posiadane różnego rodzaju deficyty z czasem stają się społecznie wykluczone. Z uwagi na powyższe, bezdomni przebywający w izolacji więziennej wymagają specjalistycznego wsparcia zarówno podczas odbywania kary pozbawienia wolności, jak i po opuszczeniu zakładu karnego. Wśród tej grupy osób najczęstszymi przyczynami bezdomności jest eksmisja, czyli prawny nakaz opuszczenia lokalu wydany głównie w związku z zadłużeniem oraz zbycie mieszkania bez możliwości kupna lub zabezpieczenia innego lokalu. Inne przyczyny to brak możliwości powrotu do dotychczasowego miejsca zamieszkania lub szans na uzyskanie innego lokalu po opuszczeniu zakładu karnego, a także rozpad rodziny, formalne zerwanie więzi, brak kontaktu i wsparcia ze strony członków rodziny, przemoc w rodzinie, uzależnienie od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, czy przestępczość.

Działania Służby Więziennej na rzecz osób bezdomnych

Jednym z zadań Służby Więziennej jest właściwe przygotowanie skazanego do zwolnienia, w tym udzielenia mu pomocy w znalezieniu miejsca zamieszkania po odbyciu kary. Podczas odbywania kary pozbawienia wolności pomocą służy wykwalifikowana kadra więzienia. Dlatego osadzeni w warunkach izolacji penitencjarnej korzystają ze specjalistycznych oddziaływań, m.in. poprzez kontakt z wychowawcami ds. postpenitencjarnych, którzy na bieżącego monitorują sytuację osób bezdomnych, docierają do wszystkich zainteresowanych z informacją o możliwych formach pomocy, prowadzą i koordynują działania skierowane do osadzonych dotkniętych problemem bezdomności oraz ściśle współpracują ze służbami miejskimi oraz organizacjami pozarządowymi na rzecz przeciwdziałania i rozwiązywania problemu bezdomności. Dodatkowo wobec osadzonych prowadzone są specjalistyczne oddziaływania, np. poprzez programy resocjalizacji służące readaptacji osadzonych mające na celu zaprzestanie przez osadzonych picia alkoholu, czy używania innych niż alkohol substancji psychoaktywnych. Osadzeni mają również możliwość w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności podjęcia leczenia uzależnień w Oddziałach Terapeutycznych. Poza tym uczą się w izolacji penitencjarnej dbałości o własne zdrowie, wygląd, szukania pomocy u ludzi mogących ich wesprzeć, podjęcie pracy zawodowej, nawiązania i odbudowania kontaktu z rodziną. W tym celu Służba Więzienna na co dzień współpracuje ze schroniskami, noclegowniami dla osób bezdomnych. Z Caritasem, Strażą Miejską, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Komendą Miejską Policji, Miejskimi Przedsiębiorstwami Gospodarki Nieruchomościami, towarzystwami oraz fundacjami.

Spotkanie w grudziądzkiej jednostce

Oddział Zewnętrzny w Grudziądzu Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu zorganizował spotkanie osadzonych z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu- Zespołu ds. Osób Bezdomnych, tj. Magdaleną Hulewicz i Anną Szutta. Podczas spotkania osadzeni zostali poinformowani jakie zadania realizuje w Grudziądzu Zespół ds. Osób Bezdomnych w Grudziądzu w obszarze zapewniającym wsparcie osobom bezdomnym oraz uchodźcom. Uzyskali wiedzę o działaniach zespołu, do którego m. in. należy: przyznawanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, udzielanie także wsparcia w formie posiłku i zapewnienia ubrania i obuwia. Ponadto pracownicy socjalni udzielali porad w sprawach indywidualnych. Przekazali informację o wolnych miejscach w schroniskach i noclegowniach na terenie Grudziądza oraz ewentualnego przewozu osób wymagających pomocy lub bezdomnych.

 

Tekst/ zdjęcia: kpt. Karolina Sławińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej