W Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu realizowany jest kurs zawodowy „Tapicer meblowy”.

Co to są kursy kwalifikacji zawodowej?

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na: zdobycie nowego zawodu, uzupełnienie swojego wykształcenia, udoskonalenie swoich umiejętności, wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej. Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.

W drugim tygodniu września grupa skazanych odbywających karę pozbawienia wolności rozpoczęła kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe „Tapicer meblowy”.

Kurs został zorganizowany i sfinansowany w ramach Funduszu Sprawiedliwości na podstawie § 39 .1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Środek ten jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Jego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Kto może być uczestnikiem kursu kwalifikacji zawodowej?

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat bez względu na posiadane wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, średnie, wyższe.

Kursy odbywają się również za więziennym murem. Proces resocjalizacji i readaptacji społecznej osób odbywających karę pozbawienia wolności ukierunkowany jest na niwelowanie deficytów, które doprowadziły do popełnienia przestępstwa. Znaczną część osadzonych cechuje niski stopień wykształcenia, stąd wniosek, zaopatrzyć skazanych w wiedzę oraz umiejętności pozwalające na podjęcie zatrudnienia zarówno w trakcie odbywania kary, jak i po opuszczeniu więzienia. Praca pozwala skazanym nie tylko zdobyć środki finansowe na spłatę zobowiązań, lecz także kształtuje szereg postaw prospołecznych, które przynoszą korzyść danej jednostce, ale przed wszystkim społeczeństwu.

Co daje ukończenie takiego kursu?

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji.

Głównym celem przeprowadzenia kursu w izolacji penitencjarnej jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osadzonych do pracy w zawodzie Tapicer. Celem pośrednim jest eliminacja barier w dostępie osadzonych do zatrudnienia, podnoszenie ich poziomu integracji społecznej, nabycie umiejętności niezbędnych do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności, a w szczególności teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób pozbawionych wolności do podjęcia pracy na wyżej wymienionym stanowisku.

Grupa osadzonych docelowo znajdzie zatrudnienie w Firmie NITEX z Płużnicy.

 

Tekst/ zdjęcie: mjr Marta Mazurska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej