W sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa (SARS-CoV-2)

Zarządzenie Nr 305/2020 Dyrektora Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 września 2020 r. w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa (SARS-CoV-2)

 

Na podstawie art. 247 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 523 z późn. zm.) w związku z brzmieniem § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 roku poz. 491 z późn. zm.), mając na uwadze konieczność kontynuowania podjętych działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu wyeliminowania źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2, po uzyskaniu zgody sędziego penitencjarnego, zarządza się, co następuje:

§ 1. Począwszy od dnia 21 września 2020 roku do dnia 12 października 2020 roku, na terenie Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim, przedłuża się wstrzymanie:

 1. odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.

§ 2. Począwszy od dnia 21 września 2020 roku do dnia 12 października 2020 roku, na terenie Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim, ogranicza się udzielanie osadzonym widzeń, które będą realizowane według poniższych zasad:

 1. w widzeniu będzie mogła uczestniczyć jedna osoba dorosła, będąca najbliższym członkiem rodziny osadzonego (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające we wspólnym pożyciu z osadzonym – wpisane na listę osób bliskich przed wstrzymaniem realizacji widzeń);
 2. osadzony będzie mógł zrealizować tylko jedno widzenie w miesiącu;
 3. widzenie będzie się odbywało wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach;
 4. czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny;
 5. osoby udające się na widzenie zobowiązane będą posiadać maseczkę lub przyłbicę;
 6. widzenia nie będą udzielane osadzonym zakwaterowanym w celach przejściowych oraz objętym kwarantanną, za wyjątkiem widzeń z osobami wymienionymi w art. 8§3 kkw;
 7. wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

§ 3. Począwszy od dnia 21 września 2020 roku do dnia 12 października 2020 roku, na terenie Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim, mając na względzie potrzebę ograniczenia kontaktów między osadzonymi przedłuża się możliwość pobytu osadzonych w celach przejściowych na czas do 30 dni od daty przyjęcia do jednostki.

§ 4. Treść niniejszego zarządzenia podlega niezwłocznemu:

 1. podaniu do wiadomości osadzonych przebywających w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim i OZ w Goleszach;
 2. zamieszczeniu na stronie internetowej Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim i OZ w Goleszach;
 3. umieszczeniu na tablicach informacyjnych przed wejściami do wyżej wymienionych jednostek.

§ 5. Traci moc Zarządzenie nr 273/2020 Dyrektora Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31.08.2020 roku w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa (SARS-CoV-2).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim ppłk Robert Sójta

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej