Trzech skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Działdowie wykazało się wzorową postawą obywatelską udzielając pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym.

Obywatelska postawa

18 listopada 2021 roku, w godzinach wieczornych, osadzeni udający się do pracy do kontrahenta zewnętrznego byli świadkami zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów. Bez zbędnej zwłoki zadbali o zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz udzielili poszkodowanym pierwszej pomocy przedmedycznej, do czasu przyjazdu służb ratunkowych. Z powziętych informacji wiadomo, że uczestnicy zdarzenia z ogólnymi obrażeniami zostali przetransportowani do szpitala w Działdowie.

Kształtujemy społecznie pożądane postawy

Za wzorową postawę obywatelską skazani zostali wyróżnieni nagrodami przewidzianymi w Kodeksie Karnym Wykonawczym. Informację o zdarzeniu przekazano dla ogółu osadzonych celem pozytywnego przykładu dla innych osób przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Działdowie. Zaznaczyć należy, że jeden z osadzonych w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności odbył kurs zawodowy, którego elementem było szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zdobyta wiedza przydała się w praktyce, w codziennej sytuacji i okazała się w tej sytuacji niezbędna.

Skuteczna resocjalizacja

Każdy skazany angażując się we własny, indywidualnie dopasowany proces resocjalizacji, otrzyma możliwość zmiany swych nieprawidłowych postaw. Możliwość osiągnięcia skutecznej readaptacji społecznej i tym samym zmniejszenia ryzyka powrotności do przestępstwa. Oddziaływania penitencjarne zmierzają przede wszystkim do przejęcia odpowiedzialności za swoje postępowanie, wyciągnięcie wniosków i dokonanie zmian w swych dotychczasowych postawach, którymi kierował się przed osadzeniem w więzieniu. Równie ważna jest pomoc w rozwiązaniu bieżących problemów, prowadzenie rozmów aktywizujących, które mają za zadanie wzmacniać silne strony osadzonego stanowiące bazę do budowania predyspozycji zawodowych i społecznych. Odnośnie skazanych, którzy udzielili pomocy można bez wątpienia powiedzieć, że w ramach oddziaływań penitencjarnych osiągnięto zamierzony cel jakim jest kształtowanie społecznie pożądanych postaw.

 

Tekst: ppor. Justyna Strzelec
Zdjęcia: archiwum jednostki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej