W dniach od 23.47.2018 r. do 11.05.2018 r. w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie odbył się kurs zawodowy brukarz współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kurs brukarza został zorganizowany dla grupy 11 osadzonych. Uczestnicy przyswoili podstawowe informacje na temat prac ziemnych, dowiedzieli się jakie materiały są stosowane w  tym zawodzie, a także mogli wykonać nawierzchnie z kostki brukowej. Kurs odbył się w ramach projektu ''Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu  ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności'' w ramach działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Kurs przeprowadziła Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej „Pomerania” z siedzibą w Koszalinie.
Należy tu przypomnieć, że głównym celem projektu było wyposażenie skazanych w umiejętności pozwalające na właściwe funkcjonowanie w środowisku oraz otwartym rynku pracy po opuszczeniu jednostek penitencjarnych.

tekst i zdjęcia - kpt. Starzyński, kpt. Sołtys

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej