W tym tygodniu w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie przy Areszcie Śledczym w Koszalinie zakończył się kurs zawodowy: „Glazurnik z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy”.

Kurs został zorganizowany dla grupy 12 skazanych w ramach projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach działania 2.7 czyli zwiększenia szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Osadzeni podczas zajęć pod nadzorem instruktora zapoznali się z technikami sztuki glazurniczej.

Należy tu przypomnieć, że głównym celem tego projektu było wyposażenie skazanych w umiejętności pozwalające na właściwe funkcjonowanie w środowisku oraz na otwartym rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

 

Tekst: kpt. Starzyński Zbigniew

Zdjęcia: kpt. Sołtys Zbigniew

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej