22 marca br. pomiędzy Zakładem Karnym w Koronowie, Oddział Zewnętrzny w Czersku reprezentowanym przez mjra Marcina Kallasa – zastępcę dyrektora, a firmą Textil – Trade, w imieniu której wystąpiła pani Justyna Szramke, podpisano umowę o zatrudnienie osadzonych kobiet.

Efekty nie tylko ekonomiczne
Celem zatrudnienia jest oddziaływanie resocjalizacyjne przez pracę oraz  umożliwienie osiągnięcia właściwych efektów ekonomicznych i korzyści społecznych. Umowa przewiduje zatrudnienie do 8 skazanych wyłącznie na stanowisku pracownika fizycznego (sortowacza odzieży) związanym z selekcją, układaniem, kompletowaniem, pakowaniem odzieży oraz wykonywaniem prac porządkowych na halach produkcyjnych.
Zatrudnienie odpłatne to szansa na spłatę zobowiązań finansowych: zajęcia komornicze, grzywny oraz szansa na pomoc swoim rodzinom. Dzięki tej formie zatrudnienia skazani zbierają także zasoby finansowe na opuszczenie zakładu karnego. Zatrudnienie w trakcie odbywania kary to również możliwość wyrobienia nawyku stałej i systematycznej pracy.

Tekst: kpt.Anna Kruk
Zdjęcia: kpt. Grzegorz Szmyt

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej