Służba Więzienna po raz kolejny prowadzi kursy zawodowe dla więźniów.

W  Oddziale  Zewnętrznym  w Ciągowicach zakończyło się kolejne szkolenie kursowe dla skazanych. Tym razem 15 osadzonych  ukończyło  kurs  przyuczającym  do  zawodu  " technolog  robót  wykończeniowych  w  specjalności  płytkarz" w  ramach  Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój jest odpowiedzią na potrzeby lokalnych rynków pracy. Służba Więzienna poprzez kursy zawodowe wyposaża skazanych w cenne i specjalistyczne umiejętności, które pomagają im w znalezieniu pracy.
Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia poprzez przeprowadzenie kompleksowych działań szkoleniowych. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych, dające możliwości wyjścia z obszaru szczególnego stopnia zagrożenia wykluczeniem społecznym, spowoduje płynne i dynamiczne odnalezienie się na rynku pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

Więźniowie przebywający w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach poprzez udział w szkoleniach nie tylko uczą się zawodu. Zdobywają również umiejętności społeczne takie jak zdolność gospodarowania czasem, autoprezentacji, radzenia sobie z emocjami, czy prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą


Tekst i zdjęcia: por. Sebastian Walenciak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej