Kuratorzy sądowi spotkali się z funkcjonariuszami Służby Więziennej z Działu Dozoru Elektronicznego.

Funkcjonariusze i Kuratorzy

W Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach Kuratorzy IZKSS ds. karnych Sądu Rejonowego w Tychach omawiali współpracę z funkcjonariuszami Dozoru Elektronicznego. Gości powitał  Dyrektor Zakładu Karnego w Wojkowicach ppłk Paweł Golanka. Na spotkaniu był też obecny Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach ppłk Ryszard Trefon. Spotkanie poprowadził Kierownik Działu Dozoru Elektronicznego st. chor. Dariusz Szkutnik wraz z inspektorem terenowym st.szer. Sylwią Lubaś.

Resocjalizacja na odległość

System Dozoru Elektronicznego to najnowocześniejszy, nieizolacyjny system wykonywania kary pozbawienia wolności. Pozwala on kontrolować przebywanie skazanego w określonych miejscach (dozór stacjonarny), ustalić aktualny pobyt osadzonego (dozór mobilny) lub kontrolować zachowywanie przez niego określonej minimalnej odległości od osoby wskazanej przez sąd (dozór zbliżeniowy).

Nadajnik zamontowany na przegubie dłoni lub na nodze, potocznie nazywany „bransoletką”, umożliwia skazanym uczestniczenie podczas odbywania kary w życiu zawodowym i rodzinnym. Sąd nakłada na osadzonego konkretne obowiązki, jak na przykład podjęcie pracy, rozpoczęcie terapii, konieczność przebywania w miejscu zamieszkania w określonych godzinach, z których osadzony musi się wywiązywać. Odpowiednio zaplanowane działania są elementem resocjalizacji. Skazany uczestniczy w życiu rodziny oraz najbliższego środowiska społecznego prawidłowo wywiązując się z roli rodzica, pracownika czy członka społeczności lokalnej. Może wypełniać codzienne obowiązki domowe ale również pracować czy się leczyć. Dodatkowo dzięki przebywaniu rodzica w środowisku rodzinnym dziecko nie doświadcza niekorzystnych konsekwencji wynikających z rozłąki związanej z wykonywaniem kary pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego. System dozoru elektronicznego to także korzyść dla społeczeństwa. Jest to najtańszy sposób odbywania kary. Miesięczny koszt osoby objętej dozorem jest dziesięciokrotnie mniejszy od kosztów utrzymania osadzonego w zakładzie karnym.

Służba Więzienna

Po zmianie przepisów, to Służba Więzienna przejęła obowiązki patroli obsługujących cały system, wykonywane wcześniej przez firmę prywatną wyłonioną w drodze przetargu. Teraz to funkcjonariusze SW odpowiadają m.in. za instalację urządzeń służących do dozoru elektronicznego. Oprócz tego Służba Więzienna zajmuje się też prowadzeniem centrali monitorowania DE. W ramach tej działalności np. rejestruje każde przerwanie lub nawiązanie łączności z nadajnikiem posiadanym przez skazanego i zawiadamia kuratora sądowego oraz sąd o nieprzestrzeganiu obowiązków dozoru.

Zespół Terenowy Dozoru Elektronicznego wykonuje przede wszystkim: sprawdzania warunków technicznych związanych z wykonywaniem kary, instalację i dezinstalację urządzeń monitorujących skazanego, po zakończeniu albo przerwaniu odbywania kary, a także profilaktyczne wizyty kontrolne w miejscu pobytu skazanych oraz wizyty związane z naruszeniem warunków odbywania kary.

tekst: por. Sebastian Walenciak
zdjęcie: st.kpr. Maciej Koczur

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej