W okresie czerwiec - sierpień 2017 r. w Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie odbywały się kursy finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Łącznie przeprowadzono 3 cykle kursu pn. „Spawacz metodą MAG (135) z cyklem zajęć z aktywizacji zawodowej i pierwszej pomocy przedmedycznej” i dwa szkolenia pn. „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie z cyklem zajęć z aktywizacji zawodowej i pierwszej pomocy przedmedycznej.”

Nauczaniem kursowym objęto 60 skazanych. Celem kursów było podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności i w ten sposób przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu więźniów.

Kurs pn. „Spawacz metodą MAG (135) z cyklem zajęć z aktywizacji zawodowej i pierwszej pomocy przedmedycznej” realizowany był na terenie jednostki (teoria) i w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Tarnobrzegu (część praktyczna). Zajęcia dydaktyczne podzielono na następujące bloki tematyczne: pierwsza pomoc przedmedyczna, zasady BHP, zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu spawania MAG 135, kurs komputerowy, aktywizacja zawodowa, podstawy przedsiębiorczości. Na zakończenie uczestnicy przystąpili do egzaminu potwierdzającego zdobytą wiedzę i umiejętności. Kursanci musieli wykazać się m. in. następującymi umiejętnościami: naprawa blach ściegami prostymi i zakosowymi w różnych pozycjach, wykonanie złącza teowego blach ze spoinami pachwinowymi oraz rura – blacha w różnych pozycjach. W czasie kursu osadzeni z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem przyswajali nową wiedzę i umiejętności praktyczne.

Równie atrakcyjnym okazał się być kurs pn. „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie z cyklem zajęć z aktywizacji zawodowej i pierwszej pomocy przedmedycznej.” W całości był on realizowany na terenie jednostki penitencjarnej. W ramach zajęć praktycznych i egzaminów końcowych wyremontowane zostały 4 pomieszczenia.

Rozpytywani uczestnicy stwierdzali, że były to bardzo intensywne szkolenia, które zwiększyły nie tylko ich kompetencje zawodowe, ale również umiejętności interpersonalne.

Realizowane szkolenia są skorelowane z programem „Praca dla Więźniów”. Wybierano zawody, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Przeszkoleni osadzeni znajdą zatrudnienie zarówno w jednostce, jak i u kontrahentów zewnętrznych.

 

Oprac. mjr D. Kozioł

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej