Funkcjonariusze Działu Penitencjarnego - wychowawcy, psychologowie, funkcjonariusze ds. zatrudnienia osadzonych. To właśnie oni realizują oddziaływania penitencjarne i psychokorekcyjne wobec osób pozbawionych wolności.

W dębickim Zakładzie Karnym oraz Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie Dział Penitencjarny liczy 34 etaty. Są to profesjonaliści którzy muszą znać się na prawie penitencjarnym i nie tylko, pedagogice, psychologii i wielu innych dziedzinach. Posiadają umiejętności w rozwiązywaniu niestandardowych problemów, cechują się odpornością na stres, dyspozycyjnością i muszą być osobami komunikatywnymi. Wszyscy funkcjonariusze tego działu posiadają wyższe wykształcenie i stale podnoszą swoje kwalifikacje.

Jednym z podstawowych zadań realizowanych przez kadrę działu penitencjarnego jest praca z osobami pozbawionymi wolności by wzbudzić wolę współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. Do osiągnięcia ww celów prowadzi się zindywidualizowane oddziaływania penitencjarne takie jak diagnoza deficytów i realizacja programów resocjalizacyjnych dostosowanych do potrzeb osób pozbawionych wolności. Oferta programów w tutejszej jednostce penitencjarnej jest bogata i zróżnicowana. Realizowane są programy tzw. osiowe, tj. Trening Zastępowania Agresji ART, DULUTH Model, Stop Przemocy Druga Szansa, MOTYWATOR, jak i autorskie: Ojcowie Obecni Dzieci Szczęśliwe, Naucz Się Żyć Od Nowa, Szycie Ratuje Życie, Senior, programy profilaktyczne uzależnień.

Skazani by racjonalnie wykorzystać czas spędzony w wiezieniu, poznać własne deficyty, które przyczyniły się do popełniania przestępstw, mogą zgłosić swój akces do udziału w którymkolwiek z oferowanych w jednostce programów.

Podstawowym środkiem oddziaływania wobec osadzonych jest praca w ramach realizacji rządowego programu Praca Dla Więźniów. Oprócz waloru resocjalizacyjnego, przywracania nawyku pracy pozwala ona również spłacać zobowiązania orzeczone na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, zobowiązania alimentacyjne oraz inne zadłużenia.

Posiadając świadomość, poznając nowe umiejętności i wiedzę, każdy ze skazanych uczestniczących w programach resocjalizacyjno – readaptacyjnych po opuszczeniu więzienia może na nowo spróbować odnaleźć się w otaczającej go rzeczywistości, a wyposażony w nowe kompetencje tak pokierować własnym życiem, by ponownie nie wrócić za mury więzienne.

Opracował: kpt. Mariusz Konefał

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej