Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy odbyli szkolenie z nowych programów readaptacji skazanych. Program sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości we współpracy ze Stowarzyszeniem POSTIS.

Cel programu

Kadra penitencjarna Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy szkoliła się z zakresu prowadzenia nowego programu readaptacji, skierowanego do osadzonych kobiet. Jego intencją jest zmniejszenie ryzyka powrotności do przestępstwa poprzez działania edukacyjne eliminujące takie czynniki, jak:

- nieprawidłowości w zakresie pełnienia ról społecznych;

- doświadczanie przemocy domowej w dzieciństwie i/lub życiu dorosłym;

- antyspołeczna postawa kobiet odbywających karę pozbawienia wolności;

- trudna sytuacja rodzinna osadzonych.

Celem programu jest natomiast wzmacnianie zasobów osobistych i społecznych skazanych kobiet. Podczas realizacji programu wykorzystywane będzie całe spectrum różnorodnych metod, przede wszystkim aktywizujących. Wśród nich znajdą się m. in. dyskusja kierowana, burza mózgów, wykład konserwatoryjny, metoda problemowa, zadania pisemne, metoda sytuacyjna oraz eksponująca, a także odgrywanie ról.

Program sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości we współpracy ze Stowarzyszeniem POSTIS, a stworzyła go kadra UMCS w Lublinie. Szkolenie przeprowadziły: dr hab. prof.UMCS Agnieszka Lewicka-Zelent, dr Ewa Trojanowska, dr hab. prof. UMCS Marta Czechowska-Bieluga oraz dr Małgorzata Osińska.

Wyposażeni w narzędzia i werwę do przeprowadzenia programu wychowawcy z Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy ppor. Patrycja Krysztofowicz oraz st. szer. Natalia Olszewska w najbliższym czasie rozpoczną rekrutację do programu i wraz z jego uczestniczkami wzmacniać będą zasoby osadzonych kobiet, aby ułatwić im społeczną readaptację.

 

Tekst/ zdjęcia: ppor. Patrycja Krysztofowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej