2 czerwca 2017 roku w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z kontrahentami zatrudniającymi odpłatnie osadzonych pt. „Praca dla więźniów”. Organizatorem spotkania było kierownictwo Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, wśród przybyłych gości byli: mjr Jakub Iwanicki specjalista Okręgowego Inspektoratu w Bydgoszczy oraz przedstawiciele firm P.W. CYNKOPOL, DROZAPOL-PROFIL S.A., STOMIL S.A., CORIMP Sp. z o.o., CETOR Sp. z o. o., BIGB BALTICA oraz RWR GROUPE.

Dyrektor jednostki płk Grzegorz Breitenbach przywitał przybyłych gości. Zaakcentował wieloletnią współpracę z wieloma kontrahentami. Omówił sposób realizacji rządowego planu poprzez wzbogacenie ofert zatrudnienia skazanych. Możliwe było to dzięki poszerzeniu grona kontrahentów. Podkreślił ogromną wartość jaką niesie ze sobą współpraca w zakresie zatrudnienia zewnętrznego więźniów w procesie resocjalizacji.

W trakcie spotkania mł. instruktor ds. zatrudnienia mł. chor. Szymon Górecki omówił zasady funkcjonowania Rządowego Programu „Praca dla więźniów”, przedstawił korzyści zarówno dla pracodawców jak i osadzonych. Wyjaśnił kwestie zwiększenia kwot, potrąceń z wynagrodzeń osadzonych. Poinformował o wejściu w życie z dniem 1 czerwca 2017r. zmian w ustawie w sprawie zatrudnienia osób pozbawionych wolności dot. zwiększenia zwrotu ryczałtu z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych z 20% do 35% kosztów poniesionych na wynagrodzenia osadzonych.

Z kolei kpt. Marek Strzyżewski omówił aktualny stan zatrudnienia, progres poczyniony po wprowadzeniu Rządowego Programu dzięki zwiększeniu zatrudnienia odpłatnego w systemie bez konwojenta na rzecz przybyłych kontrahentów.

Kierownik dz. penitencjarnego kpt. Krzysztof Sulecki omówił procedury kierowania osadzonych do zatrudnienia poza terenem jednostki w systemie bez konwojenta, wskazał na duży wkład oraz rolę wychowawców w proces wykorzystania pracy jako elementu readaptacji społecznej osadzonych.

W dalszej części spotkania, kierownik Oddziału Zewnętrznego por. Wojciech Miller przedstawił kwestie ochronne dot. pracy osadzonych w systemie bez konwojenta. Podkreślił istotę roli jaką pełni pracownik firmy odpowiedzialny za nadzorowanie pracy osadzonych, zwłaszcza w sprawowaniu kontroli jak i rozpoznaniu atmosfery wśród osadzonych.

Przedstawiciele kontrahentów w trakcie dyskusji w sposób pozytywny ocenili pracę osób pozbawionych wolności w swoich firmach. Dostrzegali intensywną i skuteczną pracę personelu więziennego, w efekcie której osadzony to pracownik rzetelny, zaangażowany w wykonywanie powierzonych mu obowiązków.

Na zakończenie, Dyrektor płk. Grzegorz Breitenbach wręczył kontrahentom pamiątkowe upominki za wspólny udział w Rządowym Programie „Praca dla więźniów”. Zaprosił jednocześnie do rozważenia możliwości współpracy w zakresie tworzenia miejsc pracy nakładczej osób pozbawionych wolności na terenie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy oraz Oddziału Zewnętrznego naszej jednostki.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej