Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 23/2022 Dyrektora Aresztu Śledczego w Elblągu z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz.U. Nr 79, poz. 523 z późn.zm) i art. 247 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557 z późn. zm.), w związku z wystąpieniem na obszarze, na którym położony jest Areszt Śledczy w Elblągu oraz Oddział Zewnętrzny w Braniewie stanu zagrożenia epidemicznego wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), zarządza się, co następuje:

§ 1. Począwszy od dnia 28 lutego 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r.w Areszcie Śledczym w Elblągu wprowadza się ograniczenia w:

- udzielaniu widzeń osadzonym w postaci braku możliwości realizacji widzeń przez osadzonych niezaszczepionych przeciwko COVID-19 w pierwszych 7 dniach pobytu w warunkach izolacji więziennej lub  pozostających w kwarantannie medycznej; w widzeniu mogą uczestniczyć 1 osoba dorosła lub 1 osoba dorosła wraz z 1 osobą niepełnoletnią; widzenie trwa 60 minut, którego udziela się raz w miesiącu bez względu na typ zakładu karnego; nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg; widzenia udziela się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt; obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobami odwiedzającymi.

- odprawianiu nabożeństw i udzielaniu posług religijnych w postaci braku możliwości udziału w odprawianych nabożeństwach i udzielaniu indywidualnych posług religijnych osadzonym niezaszczepionym przeciwko COVID-19 w pierwszych 7 dniach pobytu w warunkach izolacji więziennej lub pozostających na kwarantannie medycznej.


§ 2. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w § 1 nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

Ograniczenia, o których mowa, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Areszt Śledczy w Elblągu oraz Oddział Zewnętrzny w Braniewie podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej