Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

1. Począwszy od 12 kwietnia 2021 r. od godziny 06:00 na terenie Zakładu Karnego w Czarnem wraz z Oddziałami Zewnętrznymi w Szczecinku i Złotowie na okres 7 dni wstrzymuje się:

1) udzielanie osadzonym widzeń;

2) odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych świadczonych przez duszpasterzy spoza jednostki.

2. W Zakładzie Karnym w Czarnem i Oddziale Zewnętrznym w Złotowie począwszy od 12 kwietnia 2021r. od godziny 06:00 na okres 7 dni wprowadza się ograniczenia odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych świadczonych przez kapelana więziennego, polegające na:

1) odprawianiu mszy świętych w Zakładzie Karnym w Czarnem w 4 grupach w piątek, sobotę i niedzielę, a w Oddziale Zewnętrznym w Złotowie – w piątek i niedzielę;

2) zobowiązaniu osadzonych uczestniczących w nabożeństwach, liturgii oraz innych posługach grupowych do:

a) posiadania środków ochrony osobistej, w szczególności zakrywania ust i nosa;

b) zachowania dystansu społecznego podczas nabożeństw;

c) dezynfekowania rąk przed i po nabożeństwach;

d) przyjmowania komunii na rękę;

e) maksymalnej ilości uczestników 16 osób;

3) przerwaniu udziału w nabożeństwie w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad obowiązującego reżimu sanitarnego udział w nabożeństwie, liturgii lub w innych posługach religijnych;

4) świadczeniu indywidualnych posług religijnych w oddziale mieszkalnym, po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania do kapelana więziennego.

3. Ewentualne przedłużenie ograniczeń nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

4. Ograniczenia są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

5. Zakład Karny w Czarnem podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m. in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej