W Areszcie Śledczym na warszawskim Służewcu trwa rekrutacja. Wśród stanowisk na które trwa rekrutacja jest stanowisko m.in. strażnika działu ochrony. W tym artykule skupimy się na pracy naszych kolegów z działu ochrony służewieckiej jednostki.

Od funkcjonariuszy Służby Więziennej pracujących w każdym z działów oczekuje się szczególnych cech, które pozwalają na wypełnianie zadań w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, a jest to bardzo specyficzne środowisko pracy. Służba w Służbie Więziennej wiąże się z izolacją, podwyższonym ryzykiem wystąpienia sytuacji trudnych, stresowych i nagłych. Służba Więzienna jako formacja mundurowa oparta jest na hierarchicznej strukturze, co też jest odmienne od zatrudnienia w firmach prosperujących za murem. Od funkcjonariuszy wymaga się stałej dyspozycyjności i podołania rodzącym się potrzebom. Nasi koledzy posiadają wymagane kompetencje społeczne, do których należą w szczególności umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i mogących wystąpić nagle. Mężczyźni pracujący jako strażnicy pracujący w oddziałach charakteryzować się muszą asertywnością i empatią, umiejętnościami negocjacyjnymi. Są to także osoby, które posiadają umiejętność komunikowania się. Praca w oddziale opiera się na współpracy z wychowawcami i innymi funkcjonariuszami, wszyscy stanowią dobrze działający organizm, który musi podołać powierzonym zadaniom.

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni każdego dnia wykazują się wysokimi kompetencjami, przygotowaniem i intuicją, korzystają z doświadczeń. Osoby pracujące w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności muszą charakteryzować się wysokim poziomem etyki zawodowej. Zgodnie z zadaniami stawianymi służbie więziennej w postępowaniu wobec osób przebywających w warunkach izolacji funkcjonariusze kierują się więc zasadami praworządności i humanitaryzmu.

Zalety pracy w Służbie Więziennej są jasne i klarowne. Jednak szczególnie ważna z punktu widzenia osoby podejmującej zatrudnienie wydaje się być gwarancja odejścia na uposażenie emerytalne po 25 latach służby oraz dostępność stanowisk oficerskich.

Jeśli chcesz pracować w tym zgranym zespole, zapoznaj się z podstawowymi informacjami dla kandydatów i dołącz do nas:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

1) posiadająca obywatelstwo polskie;
2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
3) korzystająca z pełni praw publicznych;
4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosowne do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;

Oferty pracy na różnych stanowiskach znajdziecie pod poniższym linkiem. ZAPRASZAMY!!

https://www.sw.gov.pl/praca-oferty/areszt-sledczy-w-warszawie-sluzewcu

opracowała por. Agneiszka Tracz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej