W Oddziale Zewnętrznym w Warszawie- Bemowie trwa kurs przygotowujący do pracy opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych. Kurs prowadzony jest z zachowaniem zasad obowiązujących w ramach obostrzeń sanitarnych. Hasło „Starzejące się społeczeństwo” stawia nowe wyzwania społeczne w zakresie działań edukacyjnych na temat zdrowia. Wychodząc naprzeciw społecznym potrzebom także jednostki penitencjarne organizują kursy zawodowe o profilu opiekun osób starszych i niepełnosprawnych.

 

Cele wykonania kary pozbawienia wolności zgodnie z art. 67 kkw zakładają między innymi iż kara pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. Dla osiągnięcia celu określonego w art. 67 § 1 kkw prowadzi się zindywidualizowane oddziaływanie na skazanych w ramach określonych w ustawie systemów wykonywania kary. W oddziaływaniu na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych i nauczanie(…).

Wymagania

Opiekun musi się liczyć z tym, że podopieczny wymaga indywidualnych zabiegów pielęgnacyjnych. Zakres tych czynności zależy od stanu zdrowia seniorów. Niektórzy poradzą sobie sami z czesaniem i jedzeniem, innym trzeba pomóc w wykonywaniu wszystkich podstawowych czynności, na przykład higienicznych.

Osoba, która wykonuje ten zawód powinna charakteryzować się siłą fizyczną, umiejętnością znalezienia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, gotowością na trudne sytuacje związane ze złym samopoczuciem podopiecznego i świadomość tego, że nie we wszystkim można pomóc. O tym, ze nie jest łatwo wiemy, ale plusy są ogromne m.in. zawód może dawać ogromną satysfakcję, zwłaszcza tym, którzy maja potrzebę niesienia pomocy innym. Od opiekunów często zależy czyjeś życie, zdrowie i komfort codziennego funkcjonowania.

Opieka nad osobami starszymi, często cierpiącymi, jest okazją do ćwiczenia charakteru.
Wypracowane zdolności przydają się każdemu w różnych sytuacjach.

Perspektywy

W Polsce rośnie popularność takiego zajęcia jak opiekun osób starszych, zmienia się również poziom kwalifikacji opiekunów. Dobra kondycja osoby starszej lub niepełnosprawnej, zależy od zewnętrznego wsparcia. Opiekunowie osób starszych i niepełnosprawnych to wykwalifikowani, chętni do pomocy ludzie. Skazani w trakcie zajęć z kadrą specjalistów nabywają kompetencji, które są coraz bardziej doceniane na rynku pracy. W trakcie kursu osadzeni uczą się udzielać pierwszej pomocy oraz m.in. nabywają umiejętności prowadzenia wózka inwalidzkiego oraz przenoszenia w łatwy sposób chorego z miejsca siedzącego lub łóżka na wózek. Zawód ten jest jednak wciąż niedoceniany i stosunkowo słabo opłacany. Za granicą opiekunowie są postrzegani jako ważni i pożądani specjaliści, a państwo dopłaca do tego, by osoby starsze, wraz z rodzinami, mogły skorzystać z ich pomocy. Miejmy nadzieję, że w Polsce też pójdziemy w kierunku profesjonalizacji, a opiekunowie zaczną być godnie opłacani.

Nowe kwalifikacje zawodowe w trakcie odbywania kary.

Zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych jest istotą formą przygotowania do powrotu do społeczeństwa. Możliwość podjęcia pracy po odbyciu kary pozbawienia wolności to kwestia pozwalająca kształtować w skazanych potrzebę bycia docenianym i akceptowanym. Ważne jest także wyrobienie nawyku pracy rozumianej jako sens życia.

Po zakończeniu udziału w kursie zawodowym skazani mogą liczyć na propozycję zatrudnienia na terenie jednostki przy osobach wymagających pomocy, a takie także odbywają kary pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych. Kształcenie zawodowe jest ważnym elementem procesu resocjalizacji. Zdobycie zawodu i nowych kompetencji daje szansę na zmianę dotychczasowego sposobu życia oraz na podjęcie zatrudnienia i zdobywania pieniędzy w sposób akceptowany społecznie.

 

opracowała ppor. Agnieszka Tracz

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej