W Oddziale Zewnętrznym w Warszawie Bemowie zakończył się kurs zawodowy prowadzony w ramach projektu POWER. Zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych jest istotą formą przygotowania do powrotu do społeczeństwa. Dzięki udziałowi w projekcie skazani nabędą atrakcyjne umiejętności zawodowe, które są cenione i poszukiwane na rynku pracy, dające także szansę na odpowiednie wynagrodzenie pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku do którego powrócą po zwolnieniu z ZK. Skazani w trakcie kursu nabędą także umiejętności społecznych, szczególnie cennych w sytuacji konieczności odnalezienia się w nowej rzeczywistości po odbyciu kary pozbawienia wolności m.in. zdolność racjonalnego gospodarowania czasem, autoprezentacji, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, sposobami poszukiwania pracy, prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą.

W sieci można znaleźć wiele rankingów, ten poniższy udowadnia jak ważne są kwalifikacje zawodowe jakie zdobywają skazani.

Jest kilka zawodów budowlanych (i tych powiązanych z branżą budowlaną), które od lat znajdują się w grupie zawodów deficytowych. Na rok 2021 jest ich wytypowana całkiem spora liczba:

betoniarz i zbrojarz,

brukarz,

cieśla i stolarz budowlany,

dekarz,

elektryk, elektromechanik i elektromonter,

kierowca samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych,

monter instalacji budowlanych,

murarz i tynkarz,

operator i mechanik sprzętu do robót ziemnych,

specjalista prac wykończeniowych w budownictwie (np. glazurnik),

robotnik budowlany

Budowlaniec

Potocznie zwany budowlańcem to zawód, który znajduje zatrudnienie w różnych firmach na różnych stanowiskach. W zależności od preferencji zakładu może pracować w zespole albo samodzielnie. Jest niezbędny w zakładach produkcyjnych wielu branż. Budowlańcy należą do grupy zawodów deficytowych. Niedobór pracowników związany jest m.in. z trudnymi warunkami pracy – hałas, zapylenie powietrza, niekorzystne warunki atmosferyczne i monotonia zadań mogą zniechęcać.

Atrakcyjność zaproponowanych kierunków nauczania.

Zawód budowlańca jest w Polsce i na świecie zdecydowanie niedoceniany. Korzystamy powszechnie z wytworów pracy rąk tych osób - jednak nie zdajemy sobie sprawy na co dzień, że to dzięki pracownikom branży budowlanej powstają drogi, szkoły i mieszkania. W wielu krajach europejskich przemysł budowlany jest zalany pracą, a niedobór siły roboczej odsuwa projekty na wiele miesięcy, co w konsekwencji obniża marże w sektorze. Zauważenie tej zależności jest kluczowe.

Zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych jest istotą formą przygotowania do powrotu do społeczeństwa. Dzięki udziałowi w projekcie skazani nabędą atrakcyjne umiejętności zawodowe, które są cenione i poszukiwane na rynku pracy, dające także szansę na odpowiednie wynagrodzenie pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku do którego powrócą po zwolnieniu z ZK. Skazani w trakcie kursu nabędą także umiejętności społecznych, szczególnie cennych w sytuacji konieczności odnalezienia się w nowej rzeczywistości po odbyciu kary pozbawienia wolności m.in. zdolność racjonalnego gospodarowania czasem, autoprezentacji, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, sposobami poszukiwania pracy, prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą, itp.

Nauczanie w zakładach karnych

Cele wykonania kary pozbawienia wolności zgodnie z art. 67 kkw zakładają między innymi iż kara pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. Dla osiągnięcia celu określonego w art. 67 § 1 kkw prowadzi się zindywidualizowane oddziaływanie na skazanych w ramach określonych w ustawie systemów wykonywania kary. W oddziaływaniu na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych i nauczanie(…).

Po zakończeniu udziału w kursie zawodowym skazani mogą liczyć także na propozycję zatrudnienia na terenie jednostki na przykład w grupie remontowej. Absolwenci cyklicznie prowadzonych kursów podejmują zatrudnienie już w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. Praca jaką podejmują ma formę zarówno odpłatną jak i nieodpłatną. Zatrudnienie kształtuje przekonanie, iż podejmowanie systematycznego wysiłku, wywiązywanie się z obowiązków na stanowisku pracy oraz zaangażowanie jest nagradzane Praca jest istotą formą przygotowania do powrotu do społeczeństwa. Kierowanie do zatrudnienia jako forma oddziaływania na skazanych, kształtuje w skazanych potrzebę bycia docenianym i akceptowanym. Podejmowanie zatrudnienia w okresie izolacji stwarza szansę zagospodarowania wolnego czasu. W czasie podejmowanej aktywności zawodowej skazani w sposób akceptowany i kierowany wykorzystują swoją siłę fizyczną i rozwijają swoją kreatywność.

POWER

Celem projektu realizowanego przez więziennictwo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych przyczyni się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym i spowoduje płynne oraz aktywne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Projekt zakłada, że ponad 50 % absolwentów kursów podejmie zatrudnienie już w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, które będzie miało charakter zarówno odpłatny np.: na rzecz kontrahentów zewnętrznych jak również nieodpłatny np.: na rzecz samorządów terytorialnych. Realizacja projektu przygotuje skazanych także do podjęcia pracy w halach produkcyjnych, powstających w zakładach karnych.

Opracowała por. Agnieszka Tracz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej