Współcześnie misja Służby Więziennej wykracza poza kodeksowe cele, dla których została powołana. Nasza formacja w ramach funkcji prewencyjnej angażuje się w szereg działań mających na celu oddziaływania profilaktyczne wobec młodzieży.

Święto Młodzieży

Obchodzone 12 sierpnia zostało ustanowione 17 grudnia 1999 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych na wniosek Światowej Konferencji Ministrów Odpowiedzialnych za Sprawy Młodzieży.

Pamiętamy o młodzieży

Od kilku lat grudziądzka jednostka jest jednym ze współrealizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, do zadań którego należy m.in. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Zespół terapeutyczny corocznie realizuje zajęć dla młodzieży szkół w Grudziądzu. To rodzaj kampanii społecznej ostrzegającej młodzież przed alkoholem, narkotykami i dopalaczami. Zajęcia edukacyjne prowadzone przez Naszych specjalistów, a także świadectwa osób uzależnionych odbywających w związku z zażywaniem narkotyków aktualnie karę pozbawienia wolności, stwarzają okazję do refleksji w temacie podejmowania ryzykownych zachowań, które mogą prowadzić do uzależnień, demoralizacji oraz utraty zdrowia i życia. Pokładamy nadzieje, że wszystkie te oddziaływania przyczyniają się do zapobiegania wejścia młodzieży w konflikt z prawem.

Ważne miejsce zajmuje również w naszych oddziaływaniach przekazywanie młodemu pokoleniu naszej wiedzy i doświadczeń. Należy do nich m.in. dzień przedsiębiorczości, który sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość: odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne, zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu, doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową, zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Kolejnym ważnym elementem są praktyki studenckie, zawodowe, których celem jest zdobycie przez słuchacza wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji niezbędnych w wykonywaniu pracy zawodowej, skonfrontowanie zdobytej wiedzy z praktyką i kreowanie właściwej motywacji do pracy.

Życzenia

Niech wasz zapał i motywacja zmieniają nasz świat na lepsze. Podążajcie za ideałami i stawiajcie sobie ambitne cele. To wy w przyszłości będziecie kształtować naszą rzeczywistość, niech więc wasze wybory płyną zawsze prosto z serca.

 

Opracowanie/ zdjęcia: kpt. Marta Mazurska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej