W Polsce jest co najmniej 30 tys. bezdomnych, ale kryzys bezdomności może przytrafić się każdemu niezależnie od wieku, wykształcenia, statusu. Do grupy szczególnie zagrożonych bezdomnością należą osoby opuszczające zakłady karne.

Formą przeciwdziałania bezdomności, realizowaną w codziennej pracy z osobami pozbawionymi wolności jest działalność postpenitencjarna. Ta forma readaptacji społecznej skazanych deklarujących się jako osoby bezdomne jest realizowana przy udziale wychowawców ds. pomocy postpenitencjarnej. Jednym z zadań Służby Więziennej jest właściwe przygotowanie skazanego do zwolnienia, w tym udzielenia pomocy w znalezieniu miejsca zamieszkania po odbyciu kary.

W przypadku wystąpienia bezdomności lub zagrożenia takim zjawiskiem wśród więźniów kadra penitencjarna podejmuje różne inicjatywy związane z informowaniem o miejscach, w których osoby opuszczające zakłady karny mogą szukać pomocy. W tym celu został opracowany informator z bazą adresową i telefoniczną instytucji świadczących pomoc w zakresie bezdomności.

Pomoc postpenitencjarna w zakładach karnych i aresztach śledczych jest prowadzona we współpracy z wieloma podmiotami zewnętrznymi – instytucjami państwowymi, jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. We współpracy z urzędami miast i gmin wychowawcy ds. postpenitencjarnych pomagają skazanym w uzyskaniu dowodu osobistego. Ci funkcjonariusze w miarę potrzeb podejmują współdziałanie z jednostkami pomocy społecznej z terenu całego kraju w kwestii skierowania skazanych do placówek zapewniających schronienie, uzyskania potwierdzenia pokrycia kosztów udzielenia tej formy pomocy, objęcia innym wsparciem np. umieszczeniem w domu pomocy społecznej czy uzyskaniem ubezpieczenia zdrowotnego.

W wielu jednostkach penitencjarnych prowadzone jest doradztwo zawodowe dla skazanych. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi jest możliwość korzystania z projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny. Formy wsparcia w ramach takich projektów to możliwość opłacenia stancji lub hostelu na okres dwóch miesięcy, możliwość otrzymania e-kodu na zakupy środków żywności i środków higieny oraz pomoc psychologa.

Zespół Prasowy BDG

zdjęcie kpt. Anna Kruk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej