Komunikat Służby Więziennej

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia dalszych działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) informuję:

1. Sędzia Penitencjarny Sądu Okręgowego w Kielcach  po rozpoznaniu wniosku Dyrektora Zakładu Karnego w Pińczowie wyraził zgodę na przedłużenie do dnia 07 kwietnia 2020 r. ograniczeń dla osadzonych, polegających na wstrzymaniu:

1) zatrudnienia osadzonych u kontrahentów zewnętrznych,
2) udzielania osadzonym widzeń;

2. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

3. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej

4. Zakład Karny w Pińczowie podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do  swoich     możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej