Jednym z najważniejszych celów oddziaływań readaptacyjnych prowadzonych dla osadzonych zakładach karnych i aresztach śledczych jest podniesienie ich kwalifikacji zawodowych oraz nauczenie skazanych nowe umiejętności, a także aktywizowanie ich do samodzielnego poszukiwania pracy po opuszczeniu więziennych murów.

Projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany jest przez Służbę Więzienną w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 dofinansowany ze środków Unii Europejskiej wsparciem Programu „Praca dla Więźniów”. Inicjatywa ta ma głównie na celu wzrost aktywności zawodowej i społecznej osadzonych. Braki w wykształceniu, długoletnie bezrobocie, często długoterminowe wyroki powodują u osadzonych odrealnienie na rynku pracy. W Zakładzie Karnym w Starem Bornem zrealizowano kurs elektryka z uprawnieniami do 1kW. Do udziału w kursie zostało zakwalifikowanych dwunastu osadzonych. Uczestnicy szkolenia zdobyli wiedzę z zakresu przepisów i obowiązujących norm oraz umiejętnego posługiwania się dokumentacją techniczną, zasadami budowy i działania urządzeń i instalacji, przeprowadzania badań, pomiarów i przeglądów a także poznają stosowane w elektryce zasady BHP i elementy udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Należy zaznaczyć, że wybór kursów w celu podniesienia kwalifikacji, rodzaj kursów jest dobierany po uprzednim zbadaniu rynku pracy i sprawdzeniu popytu na dany zawód.

 

Teks i zdjęcia :ppor. Arkadiusz Stempniewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej