W sądeckiej jednostce penitencjarnej podejmowanych jest szereg działań mających na celu podniesienie świadomości patriotycznej osadzonych oraz wiedzy dotyczącej przeszłości naszej ojczyzny.

W ramach zajęć kulturalno-oświatowych oraz realizacji programów resocjalizacyjnych na terenie sądeckiej jednostki zaplanowano szereg przedsięwzięć mających na celu podniesienie świadomości patriotycznej osadzonych oraz wiedzy dotyczycącej przeszłości naszej ojczyzny. Podejmowane działania mają na celu przybliżenie skazanym historii naszego kraju, aby kształtować ich patriotyczne postawy poprzez ukazywanie przykładów bohaterstwa, poświęcenia i odwagi Polaków. Służba Więzienna od lat współpracuje miedzy innymi z Państwowym Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu w zakresie edukacji historycznej osadzonych. Celem nawiązanej kilka lat temu współpracy jest edukacja historyczna skazanych przebywających w więzieniu, ale także propagowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. W ramach tej współpracy funkcjonariusze z Nowego Sącza zorganizowali wyjazd skazanych do Muzeum, aby tam na miejscu przeprowadzić zajęcia. Realizowany w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu program "Polska - Moja - Ojczyzna" to projekt ukierunkowany na edukację, uwrażliwianie skazanych na krzywdę oraz propagowanie patriotyzmu. W ramach programu skazani oprócz zwiedzania Muzeum Auschwitz uczestniczą w prelekcjach, tematycznych wystawach czy projekcjach filmów o tematyce obozowej, podczas których poznają losy więźniów, ich dramaty i heroiczne postawy w obliczu śmierci. Systematycznie również, w ramach sprawowanej od lat opieki nad miejscami pamięci - „Głazem ku czci ofiar hitlerowskiego barbarzyństwa", więźniowie z Nowego Sącza kierowani są do prac mających na celu wyrobienie nawyku dbałości o miejsca pamięci. Osadzeni pod opieką wychowawcy wykonują prace porządkowe w obrębie pomnika ofiar egzekucji 180 sądeczan w okresie II wojny światowej przy linii kolejowej Nowy Sącz – Chabówka. Praca polega na uprzątnięciu starych zalegających liści, gałęzi i przerastających chwastów. Skierowanie skazanych do pomocy przy porządkowaniu miejsc pamięci poległych bohaterów pozwala na zwrócenie uwagi jak ważna jest narodowa pamięć i patriotyczna tradycja. Jest również przykładem pielęgnowania dziedzictwa kulturowego, historii i tradycji, utrwaleniem szacunku dla miejsc pochówku. W miejscu pamięci straconych zapalone zostają symboliczne znicze.

Tekst: mjr Łukasz Chruślicki
Zdjęcie : archiwum ZK

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej