21 listopada 2017 r., w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, odbyło się posiedzenie Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Wielkopolskiego, w której uczestniczyli przedstawiciele organów państwowych: sądownictwa, prokuratury, policji, więziennictwa oraz samorządu terytorialnego. Komendant Centralnego Ośrodka, ppłk Ryszard Czapracki w  imieniu własnym, zastępcy i kadry przywitał gości oraz przedstawił historię Szczypiorna (obecnie dzielnicy Kalisza), gdzie sto lat temu byli internowani legioniści Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Program praca dla więźniów

W merytorycznej części posiedzenia Przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości w Radzie Głównej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, dr Sławomir Stasiorowski, przedstawił założenia ministerialnej reformy systemu readaptacji społecznej skazanych w Polsce. Jedną z form systemu społecznej readaptacji skazanych jest wykonywanie prac społecznych, przez osoby pozbawione wolności na rzecz społeczności lokalnej, swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzielił się Burmistrz Miasta Sulmierzyce, dr Dariusz Dębiński.

Program POWER

Projekty realizowane przez Służbę Więzienną, podstawowe efekty programu „Praca dla więźniów” i  programu „POWER”, które mają na celu aktywizację zawodową osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, zwiększenie zatrudnienia, podnoszenie kwalifikacji zawodowych więźniów oraz ich powrót na rynek pracy, po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności, omówił specjalista Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu, kpt. Filip Skubel.

Zadłużenie osobiste w aspekcie pracy penitencjarnej

Pilotażowy program edukacyjno-korekcyjny dla osób odbywających karę pozbawienia wolności z art. 209 kodeksu karnego, zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych, zaprezentował Roman Pomianowski, psycholog, prezes Zarządu Stowarzyszenia Programu Wsparcia Zadłużonych. Założeniem programu było edukowanie skazanych, analiza okoliczności powstania zadłużenia alimentacyjnego oraz trening praktycznych umiejętności, zmierzających do porządkownia swojej sytuacji życiowej, finansowej, zawodowej, a także odbudowy kluczowych relacji.

W trakcie posiedzenia uczestnicy Rady mogli zapoznać się z bazą dydaktyczną Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu oraz kompleksowością realizacji szkoleń, które zostały zaprezentowane podczas posiedzenia.

Tekst: mjr Ewa Saganowska
Zdjęcia: COSSW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej