12 grudnia w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej odbyła się konferencja „Resocjalizacja kobiet w izolacji penitencjarnej. Paradygmaty – Strategie – Dylematy”.

W spotkaniu uczestniczyli: płk Grzegorz Fedorowicz, zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, płk Andrzej Leńczuk, dyrektor Biura Penitencjarnego CZSW, ppłk Alicja Kozłowska, dyrektor Biura Służby Zdrowia CZSW, płk Zbigniew Brzostek, dyrektor Okręgowy SW w Warszawie, a także kadra kierownicza jednostek okręgu warszawskiego oraz specjaliści ds. penitencjarnych z kraju.

Kobieta w izolacji – ważny temat

Za murami przebywa ich ok. 3 tys., co stanowi niewiele ponad 4 proc. populacji więziennej. Uwzględniając psychiczną i fizyczną odrębność kobiet, w tym ograniczenia związane z pełnieniem roli matki ta grupa osadzonych jest przedmiotem szczególnej troski Służby Więziennej. 21 listopada br. Dyrektor Generalny SW wydał instrukcję w sprawie postępowania z osadzonymi kobietami. Dotyczy ona warunków socjalno-bytowych, rozmieszczenia, kwestii zabezpieczenia ochronnego, opieki medycznej i oddziaływań psychokorekcyjnych. Płk Andrzej Leńczuk omówił aktualną sytuację kobiet pozbawionych wolności.

Okiem świata nauki

Do udziału w konferencji zostały zaproszone reprezentantki świata nauki zajmujące się tematyką związaną z odbywaniem kary pozbawienia wolności przez skazane kobiety. Prof. Barbara Toroń-Fórmanek z Uniwersytetu Zielonogórskiego przedstawiła wyniki badań ankietowych dotyczących poczucia bezpieczeństwa kobiet przebywających w izolacji penitencjarnej przeprowadzonych w marcu br. Dr Katarzyna Nawrocka z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie mówiła o kompetencjach społecznych skazanych za zabójstwo kobiet w kontekście diagnostycznym i resocjalizacyjnym. Nad dylematami i wyzwaniami stojącymi przed kadrą więzienną w związku z izolacją kobiet matek pochyliła się prof. Agata Matysiak-Błaszczyk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dr Monika Marczak z Uniwersytetu Gdańskiego zaprezentowała kwestie związane z resocjalizacją i rehabilitacją kobiet w warunkach więziennych, a  dr Monika Badowska-Hodyr  z Uniwersytetu Rzeszowskiego zajęła się problematyką znaczenia więzi z rodziną w procesie inkluzji społecznej z perspektywy kobiet odbywających kary długoterminowe.

Organizatorem spotkania było Biuro Penitencjarne Centralnego Zarządu Służby Więziennej.  

BDG SW

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej