Zjazd wyborczy Stowarzyszenia odbył się 4-5 października br. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie i był poprzedzony konferencją poświęconą jego przyszłości.

W trakcie zorganizowanej przez Stowarzyszenie i Biuro Kadr i Szkolenia Centralnego Zarządu Służby Więziennej konferencji poruszano szereg zagadnień związanych z więziennictwem, w tym zmianami modernizacyjnymi  Służby Więziennej oraz działalnością organizacji zrzeszającej oficerów więziennictwa.

Władze Stowarzyszenia

Spośród delegatów z poszczególnych kół terenowych dokonano wyboru i ukonstytuowania władz.

Prezesem został por. Krzysztof Kutela, starszy wykładowca OSSW w Kulach OZ w Sulejowie, jego zastępcami - ppłk Tomasz Pyra, dyrektor Zakładu Karnego w Głubczycach oraz kpt. Sebastian Kłosiński, starszy wychowawca Zakładu Karnego w Potulicach. Na przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano ppłk. Piotra Warenika, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Szczecinie.

Misja SOW

Stowarzyszenie oficerów więziennictwa jest dobrowolnym zrzeszeniem oficerów i chorążych Służby Więziennej oraz oficerów i chorążych Służby Więziennej w stanie spoczynku. Głównymi celami działania organizacji są między innymi: kultywowanie i popularyzowanie tradycji polskiej myśli penitencjarnej, upowszechnianie wiedzy dotyczącej współczesnych problemów więziennictwa, kształtowanie obywatelskiego stosunku do Służby Więziennej czy popularyzowanie w społeczeństwie zawodu więziennika.

Więcej o SOW

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej