Ruszył nowy rok szkolny, również w szkołach przywięziennych. W Centrach Kształcenia Ustawicznego działających przy 20 jednostkach penitencjarnych naukę rozpoczęło 3427 uczniów.

Rozpoczyna się wyjątkowy rok szkolny. Wyjątkowy, bo w obliczu pandemii koronawirusa. Już od pierwszego września nauka prowadzona jest z zachowaniem procedur opracowanych na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych GIS, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.    

Prawo do nauki

Sieć 18 Centrów Kształcenia Ustawicznego, powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości i działających w ramach struktury więziennej, realizuje zadania dydaktyczne w 20 jednostkach penitencjarnych. Stwarzają możliwość kształcenia zarówno skazanym nieletnim objętym obowiązkowym nauczaniem  (konieczność zapewnienia realizacji obowiązku szkolnego osadzonym do 18 r. ż.), jak i tym, którzy z własnej inicjatywy ubiegają się o podjęcie nauki. Wszyscy osadzeni mają możliwość realizacji prawa do nauki, który gwarantuje im art. 102 oraz art. 130 – 134 Kkw. Liczba miejsc w przywięziennych szkołach w pełni zaspokaja zapotrzebowanie więźniów na naukę.

Różnorodność kształcenia

Każde Centrum Kształcenia Ustawicznego ma możliwość zorganizowania oferty edukacyjnej na czterech poziomach: podstawowym, zasadniczym, średnim i policealnym, a od 2012 r. także na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, które zastąpiły zasadnicze szkoły zawodowe. Kursy umożliwiają nadanie pełnych kwalifikacji zawodowych w systemie nauczania zawodowego osób dorosłych. Od początku ich powołania wybiera je coraz więcej osadzonych – w roku szkolnym 2014/15 – 54 proc., 2015/16 – 57,96 proc., 2016/17 – 62,12 proc.,  2017/18 – 70,7 proc.  a w roku 2018/19 – 75 proc.

Dzięki kwalifikacyjnym kursom zawodowym osadzeni mogą zdobyć zawód lub go zmienić. Są również więźniowie z sądowym zakazem wykonywania zawodu. Uzyskanie nowej profesji umożliwi im podjęcie pracy po opuszczeniu murów więzienia. Zwłaszcza, że wszystkie Centra Kształcenia Ustawicznego starają się dostosowywać ofertę edukacyjną na kwalifikacyjnych kursach zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy, jak i możliwościami zatrudniania osadzonych zarówno w warunkach izolacji, jak i na wolności.

W sieci szkół przywięziennych stale dokonywane są zmiany wynikające z potrzeb osadzonych i wprowadzanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w zakresie kształcenia osób dorosłych.

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych jest różnorodna. Osoby pozbawione wolności mogą wybierać pośród 24 różnych zawodów:

- kucharza;

- cukiernika;

- krawca;

- technika przemysłu mody;

- tapicera;

- montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;

- montera konstrukcji budowlanych;

- technika budownictwa;

- murarza-tynkarza;

- betoniarza-zbrojarza;

- elektryka;

- technika elektryka;

- montera elektronika;

- blacharza;

- fryzjera;

- ślusarza;

- stolarza;

- elektromechanika;

- mechanika-montera maszyn i urządzeń;

- mechanika maszyn i urządzeń drogowych;

- informatyka;

- technika informatyka;

- operatora obrabiarek skrawających;

- introligatora.

 

Jak to robią na Białołęce

W Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce rozpoczęło naukę 126 słuchaczy. Ta placówka będzie kształcić osoby odbywające karę pozbawienia wolności zarówno pierwszy raz karane, jak i recydywistów w liceum ogólnokształcącym na semestrze I i III (41 uczniów) oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych: montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie na semestrze I i III (43 uczniów), introligatora (20 uczniów). Kształcenie w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego o profilu stolarz odbywa się w filii białołęckiego CKU w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie  (24 uczniów). Kształceni tam stolarze znajdą pracę jeszcze podczas odbywania kary pozbawienia wolności w fabryce mebli działającej przy AŚ Warszawa Białołęka.

Szkoła dysponuje profesjonalnie wyposażonymi salami lekcyjnymi oraz warsztatowymi, edukację prowadzi 19 wykwalifikowanych nauczycieli. Zdawalność matur w 2020 r. była na poziomie średniej krajowej (na 14 uczniów zdało 10). Warsztaty w Stawiszynie przystosowane do prowadzenia kursu stolarza oraz warsztaty do realizacji kursu introligatora w białołęckim areszcie wyposażone zostały ze środków pochodzących z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Zespół Prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej