W siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości 10.04 br. odbyło się spotkanie Wiceministry Sprawiedliwości Marii Ejchart z Zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich dr. hab. Wojciechem Brzozowskim, przedstawicielami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz członkami kierownictwa Służby Więziennej, reprezentowanymi przez Zastępców Dyrektora Generalnego SW ppłk Renatę Niziołek i płk. Bartłomieja Turbiarza oraz Dyrektorów Biur Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Celem spotkania było omówienie najważniejszych zagadnień będących przedmiotem wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich z ostatnich kilku lat, dotyczących funkcjonowania polskiego więziennictwa, sytuacji osób pozbawionych wolności oraz praktycznej realizacji przepisów regulujących wykonanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.

Trójstronna dyskusja objęła m.in. kwestie poszanowania prawa do obrony w zakresie zasad korzystania z aparatu telefonicznego uregulowanych w porządkach wewnętrznych jednostek penitencjarnych, udzielanie pomocy osobom opuszczającym zakłady karne, zasady konwojowania osób pozbawionych wolności, prewencyjne stosowanie kajdanek i innych środków przymusu bezpośredniego. Tematem rozmów były też zasady wydawania kopii ocen okresowych, zasady korzystania przez skazanych z odzieży skarbowej w zakładach karnych typu półotwartego, czy też udzielanie przepustek losowych.

W wielu z omawianych spraw osiągnięty został konsensus, co do pożądanej praktyki administracji więziennej oraz wdrożenia rozwiązań zapewniających większą ochronę praw osób pozbawionych wolności i ich humanitarnego traktowania.

Spotkanie stanowi wyraz nowej jakości w relacjach Ministerstwa Sprawiedliwości i Rzecznika Praw Obywatelskich, nacechowanych wspólną troską o właściwe funkcjonowanie polskiego systemu penitencjarnego. W najbliższych tygodniach odbędą się kolejne spotkania w analogicznym składzie, na których omawiane będą następne kwestie wynikające z dotychczasowych wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich.Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej