W Warszawie odbyła się „Konferencja Mentoringu Super M: Mentoring. Mentor. Mentee.”, na której spotkali się najwyższej klasy specjaliści mentoringu w Polsce i na świecie, a także przedstawiciele Służby Więziennej.

Swój wykład zaprezentował pionier i promotor nowoczesnego mentoringu, współzałożyciel i Ambasador Specjalny European Mentoring and Coaching Council David Clutterbuck. Natomiast jeden z warsztatów, pt. „Mentoring w sektorze publicznym na przykładzie kompleksowego programu adaptacji zawodowej pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej”  poprowadziła mjr Beata Rożek z Aresztu Śledczego w Warszawie–Białołęce.

Podczas konferencji rozważano czy mentoring jest uniwersalnym narzędziem rozwoju osobistego i organizacyjnego w mikro- i makro skali, w korporacji, w sektorze publicznym, firmie rodzinnej, w biznesie, sztuce czy w działalności społecznej. Jak zapewnić jego sukces, jak dzielić się wiedzą i budować relacje mistrz-uczeń, jakie wyzwania stoją przed dzisiejszym mentoringiem. Sama konferencja stała się okazją do jego promowania i budowania takich właśnie relacji. – Największą zaletą mentoringu jest tworzenie powiązań między ludźmi – powiedział podczas wykładu David Clutterbuck. Natomiast mjr Beata Rożek podkreśliła, że w Służbie Więziennej mentorów jest prawie 2 tys. i ich zdaniem, a także w opinii przełożonych, mentoring w służbie działa i przekłada się na sposób i jakość funkcjonowania młodych więzienników.

Mentoring to dobrowolna, niezależna od służbowej hierarchii pomoc udzielana drugiemu człowiekowi, dzięki czemu może on poczynić znaczny postęp w zdobyciu wiedzy, w pracy zawodowej lub sposobie myślenia.

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z 11 lipca 2014 r. mentor jest opiekunem funkcjonariusza SW w czasie wstępnej adaptacji zawodowej przed skierowaniem na kurs przygotowawczy oraz w okresie szkolenia w ramach programu praktyki zawodowej. Udziela on funkcjonariuszowi dobrowolnej i niezależnej od hierarchii służbowej pomocy, dzięki której ten może poczynić znaczny postęp w zdobyciu wiedzy zawodowej zawartej w programie szkolenia, poziomie przeszkolenia lub sposobie myślenia i realizacji swoich obowiązków służbowych (mentoring). Rozróżniamy mentora podstawowego, działowego, koordynatora i lidera.

zdjęcia: EMCC Poland

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej