Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, jako dobrą praktykę wskazała działalność Służby Więziennej w zakresie szeroko rozumianej działalności readaptacyjnej.

Konferencję naukową otworzył Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, który po powitaniu zaproszonych gości z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską na czele, dokonał wprowadzenia do jej tematyki. W swoim wystąpieniu Minister przedstawiła między innymi założenia polityki rządu wobec społecznej readaptacji i pomocy skazanym oraz ich rodzinom. Wskazała na dobre praktyki, którymi może pochwalić się Służba Więzienna w działalności readaptacyjnej, tj. nieodpłatna pomoc instytucjom charytatywnym, którą wykonują osoby pozbawione wolności, realizowanie w jednostkach penitencjarnych programów resocjalizacyjnych adresowanych do sprawców przemocy w rodzinie, programów z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień oraz aktywizowanie zawodowe więźniów. Praktyczną stronę realizacji programu „Praca dla więźniów” przedstawił Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu płk Grzegorz Fedorowicz. Na terenie jednostek poznańskiego inspektoratu funkcjonują obecnie 4 hale produkcyjne, w których zatrudnienie znalazło ponad 200 więźniów. Na rolę terapii w resocjalizacji penitencjarnej w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Szczecinie ppłk Ryszard Chruściel. Działania pomocy społecznej wobec osób opuszczających jednostki penitencjarne i ich rodzin przedstawiła Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Grażyna Jelska, natomiast o roli Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Okręgu Gorzowskiego mówił jej przewodniczący Roman Makowski - Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim. W spotkaniu udział brali przedstwiciele różych środowisk mających na celu pomoc i readaptację społeczną osób pozbawionych wolności. Była to doskonała okazja, aby przez pryzmat doświadczeń instytucji rządowych, w tym Służby Więziennej, organizacji pozarządowych i przedstawicieli nauki wzbogacić swoje doświadczenia w tym zakresie.

Zespół Prasowy
Centralny Zarząd Służby Więziennej

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej