Służba Więzienna przy współpracy z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi realizuje szereg programów uczących skazanych jak być dobrym rodzicem. Programy te realizowane są zarówno dla osadzonych mężczyzn jak i kobiet.

Utrzymanie właściwych relacji osób przebywających w więzieniu z osobami bliskimi stanowi jeden z priorytetów resocjalizacji. Włączenie rodzin osób osadzonych do współpracy w oddziaływaniach penitencjarnych, podejmowanych w trakcie izolacji więziennej zwiększa szanse na właściwe funkcjonowanie skazanych po drugiej stronie muru. Rodzina jest największym sprzymierzeńcem Służby Więziennej w oddziaływaniach resocjalizacyjnych, dlatego tak wiele różnych programów dotyczy zagadnienia integracji rodzin.

We wszystkich zakładach karnych i aresztach śledczych w Polsce realizowany jest program Duluth. Program ten, jak wiele innych wykorzystywanych przede wszystkim przez wychowawców i psychologów, jest odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie na profesjonalną pomoc osobom uwikłanym w przemoc domową. Realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w warunkach więziennych, niejednokrotnie jest pierwszą okazją, a czasami nawet jedyną możliwością, by u sprawcy przemocy [skazanego z art. 207§1 kk.] „wzbudzić” poczucie empatii oraz odpowiedzialności za własne czyny.

Wybrane dobre praktyki:

"Kontakt" – jest projektem ukierunkowanym na podniesienie kompetencji wychowawczych. Ma m.in. nauczyć wyrażania uczuć do dzieci, ukształtować umiejętność aktywnego, wspierającego słuchania, poprawić komunikację z dzieckiem, ale także modyfikować niepożądane lub nieodpowiednie zachowania dziecka bez stosowania przemocy czy wyrażać oczekiwania w taki sposób, by były one przez dziecko respektowane. Ma nauczyć rozpoznawać i wyrażać uczucia, a także radzić sobie z „trudnymi” uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej. „Kontakt” realizowany jest w Zakładzie Karnym w Krakowie Nowej Hucie i Areszcie Śledczym w Krakowie.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/Dwa-projekty

W Zakładzie Karnym w Dębicy realizowany jest program Ojcowie obecni - Dzieci szczęśliwe.

Program porusza niezwykle ważne zagadnienia dotyczące ojcowskiej bliskości, miłości i odpowiedzialności w budowaniu relacji z dzieckiem.

Program składa się z modułów poruszających zagadnienia, takie jak: relacje ojciec – syn, ojciec – córka, czy mam czytać dziecku bajki, jak uchronić dziecko przed współczesnymi zagrożeniami (internet, gry komputerowe, alkohol, narkotyki, dopalacze), zaburzenia w odżywianiu a zdrowie dziecka, czy w końcu tak trudny temat jak: dziecko a rozwód rodziców.

Kulminacją programu jest możliwość spotkania się rodzin na terenie więzienia podczas  widzeń plenerowych ZK w Dębicy, na który zapraszane są dzieci więźniów biorących udział w programie wraz z opiekunami.

W Zakładzie Karnym w Medyce realizowany jest program resocjalizacji z zakresu integracji rodzin pn. "Razem raźniej". Program ma na celu kształtowanie pozytywnych relacji rodzinnych, wzmacnianie wzorca osobowego ojca w oczach dziecka, minimalizowanie skutków izolacji mających wpływ na funkcjonowanie rodziny. Opiera się on na oddziaływaniach związanych z kontaktem z rodziną. Ma także na celu włączanie osób bliskich w proces readaptacji społecznej.

W Zakładzie Karnym w Rzeszowie realizowany jest program pn. „Być ojcem i mężem”. Założeniem programu jest wyposażenie osadzonych w wiedzę na temat pełnienia roli ojca w wychowaniu dzieci, aktywne włączanie się mężczyzny w życie rodziny, rozwijanie empatii oraz kreowanie społecznie pożądanych wartości w codziennym życiu.

ZK Jastrzębie – Zdrój: program „Kochaj nie odrzucaj. Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności – świadome rodzicielstwo”. Realizowany jest przy współpracy z Ośrodkiem Rehabilitacyjno Edukacyjno- Wychowawczym w Żorach. Jest to program resocjalizacji sprzyjający przygotowaniu do readaptacji społecznej z zakresu integracji rodzin. Przeznaczony jest dla mężczyzn skazanych z art. 209 kk. Składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna podzielona została na 5 bloków. Prowadzona jest w formie dyskusji, burzy mózgów, psychodramy. Kończy się podsumowaniem. Celem nadrzędnym programu jest zapobieganie powrotowi do przestępstwa, czyli wywiązywanie się z płatności alimentacyjnych na rzecz posiadanego potomstwa.

W Zakładzie Karnym  w Wojkowicach program "Tata - dla mnie i dla brata" realizowany jest od 3 lat we współpracy z MOPS Wojkowice. Osobami prowadzącymi program są: wychowawca oraz delegowani na czas zajęć pracownicy MOPS, którzy, na co dzień zajmują się problematyką alimentacji. Adresowany do skazanych z art. 209 kk. Program porusza zagadnienia: zadłużenia alimentacyjnego, sprawy komornicze, Fundusz Alimentacyjny, zasady odpowiedzialności karnej za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, kształtowania poczucia odpowiedzialności za los dzieci i wpływu na ich utrzymanie, zagadnienia programu wsparcia rodzin 500 plus, poradnictwo prawne dla skazanych z art. 209 kk, udziału pracowników MOPS w zakresie realizacji obowiązku alimentacyjnego, przeciwdziałania powrotowi do przestępstwa, kształtowania społecznie pożądanych postaw w zakresie obowiązku alimentacyjnego.

W Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie został zrealizowany program resocjalizacyjny "(NIE) wystarczająco dobra córka". Program przeznaczony był dla skazanych kobiet odbywających karę pozbawienia wolności w wymiarze powyżej 5 lat. Założenia programu dotyczyły relacji: matka-córka-ojciec, ze szczególnym uwzględnieniem roli skazanej, – jako córki.

W Oddziale Zewnętrznym w Popowie realizowany jest program resocjalizacyjni „Ojciec – Mur – Dziecko”, sprzyjający integracji rodzin, oddziaływania w ramach programu mają na celu zacieśnienie i odbudowę więzi rodzinnych poprzez stworzenie jak najlepszych, najbardziej „domowych” warunków podczas spotkań skazanych (uczestników programu) z rodzinami w trakcie pobytu w zakładzie karnym. Wykłady uświadamiają rolę ojca w rodzinie widzianego oczami żony i dzieci, mają na celu odbudowanie i uświadomienie systemu wartości i odpowiedzialność za rodzinę.

Zakład Karny w Siedlcach realizuje program „OjciecNIEzłomny”, oddziaływania w ramach „Klubu Ojca”, https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-siedlcach-ojciec-niezlomny-w-zk-siedlceoraz Warsztaty Tato.net .

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-siedlcach-warsztaty-tatonet-w-zk-siedlcea

Punktem wyjścia programów jest odkrycie przez osadzonych swojej godności i wartości osobowej opartej na świadomym ojcostwie.

Areszt Śledczy Warszawa Białołęka realizuje program "Ojciec – Mur – Dziecko". Jego głównym celem jest umocnienie relacji w sferze rodzinnej, przede wszystkim przedstawienie roli rodziny, jako podstawowej i najważniejszej wartości w życiu społecznym człowieka, pokazanie roli i miejsca ojca w życiu rodzinnym, a tym samym odbudowa pozytywnego systemu wartości, poczucia sensu i celu życia, wiary w rodzinę i społeczeństwo, usunięcie uczucia osamotnienia i beznadziejności położenia skazanych poprzez kontakt z rodziną w szczególności z dziećmi, podniesienie, jakości kontaktów z rodziną oraz poznanie konstruktywnych metod rozładowywania stresu.

Areszt Śledczy Warszawa Służewiec Oddział Zewnętrzny w Bemowie prowadzony jest program pt: Spacer za murem, skierowany jest do osadzonych, którzy są zatrudnieni poza terenem jednostki. Program składa się z 4 spotkań, pierwsze jest wprowadzające, drugie i trzecie to spotkanie rodzin w różnych miejscach stolicy.

W Zakładzie Karnym w Nysie funkcjonariusze realizują program ,,Poczytaj mi”. Celem programu jest zacieśnianie więzi rodzinnej, wczuwanie się w rolę Ojca, Syna, Wujka, Męża. Daje możliwość nawiązania kontaktu, poprzez zapis elektroniczny (nagranie płyty CD), a co za tym idzie pogłębienie więzi rodzinnych.

Oddział Zewnętrzny w Prudniku prowadzi program "Rodzinne drzewo", który realizowany jest w formie warsztatów z psychologiem z jednostki, połączonych ze spotkaniami rodzinnymi na terenie jednostki.

W Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim realizowany jest program „Ojciec i dziecko”. Program odbywa się cyklicznie od kilku lat (dwie edycje rocznie). Jedna edycja to około 8-10 spotkań edukacyjnych (w formie warsztatowej) oraz dwa widzenia rodzinne – wyłącznie dla uczestników programu.  

Areszt Śledczy w Wejherowie realizuje program resocjalizacji sprzyjający readaptacji społecznej skazanych z zakresu integracji rodzin i kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych "WarszTATY". Program realizowany jest cyklicznie od kilku lat.

Zakład Karny w Malborku prowadzi program "Dobry tata". Program powstał w 2011 r. i od tego czasu jest systematycznie realizowany. Prowadzi je osoba z spoza wiezienia, która do 2018 r. była pracownikiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku, pełniąca również funkcję Przewodniczącej Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Malborku.  Podczas zajęć skazani uczą się jak prawidłowo wypełniać rolę ojca, zapoznają się z podstawowymi zasadami rozwoju psychicznego dziecka w różnych grupach wiekowych,  uczą się jak mówić do dzieci, jak ich słuchać, a także jak spędzać z nimi czas wolny, poznają różnicę pomiędzy obowiązkami matki i ojca. Udział w zajęciach pozwala osadzonym uświadomić sobie, jak ważni są dla swoich bliskich. Dużą część zadań skazani wykonują w formie warsztatu, tworzą plakaty tematyczne, rysują. Skazani po zrealizowaniu zajęć mają możliwość zaproszenia swoich bliskich na uroczyste widzenia rodzinne, które odbywają się na terenie zakładu karnego.

W Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskiem realizowany jest program resocjalizacji  OJCIEC - MUR- DZIECKO. W trakcie zajęć skazani m.in. wykonują własnoręcznie maskotki, które mogą podarować rodzinie podczas pikniku z okazji Dnia Ojca.

Zajęcia mają na celu umocnienie relacji w sferze rodzinnej i wyposażenie skazanych w wiedzę niezbędną do płynnego powrotu do realiów życia na wolności, co w efekcie ma doprowadzić do ułatwienia społecznej readaptacji i zapobiec ponownemu wejściu w konflikt z prawem. Zwieńczeniem programu jest piknik rodzinny z udziałem osób bliskich zwłaszcza dzieci osób pozbawionych wolności. Program realizowany przy współpracy wolontariuszy z Centrum Wolontariatu w Lublinie program Eleutheria.

W Zakładzie Karnym w Goleniowie realizowany jest program resocjalizacyjny "Powrót taty". Jego celem jest wskazanie osadzonym istotnej roli bycia ojcem, wzbudzenie odpowiedzialności za własne dzieci, przygotowanie do bycia ojcem po zakończeniu kary pozbawienia wolności.

Projekt "Nie pozwól mi zniknąć" realizowany jest przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie. Jego zadaniem jest przede wszystkim uwrażlienie rodziców na sygnały ostrzegawcze wysyłane przez ich pociechy mogące świadczyć o problemach, na które warto zwrócić uwagę. W ramach kampanii przedstawione są praktyczne sposoby na ulepszenie relacji między rodzicem a dzieckiem. Proponowana jest również metoda Porozumienia Bez Przemocy, (NVC) jako sposób na lepsze komunikowanie się, a tym samym na budowanie bezpiecznej więzi.

W Zakładzie Karnym Nr 2 w Łodzi cyklicznie realizowany jest program readaptacji społecznej pt. „Dziecko i ja” dla grupy 5- 6 skazanych mężczyzn. Zajęcia są prowadzone przez pracowników (psychologów) Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łodzi oraz wychowawców i psychologów jednostki. W trakcie programu skazani zostają uświadomieni w zakresie roli rodziny, jako podstawowej komórki społecznej, rozwijają umiejętności wychowawcze, zwiększają zaangażowanie w proces wychowania, ugruntowują swoją rolę, jako rodzica w procesie wychowania dziecka, poznają potrzeby rozwojowe dziecka, nabywają umiejętności komunikacyjne, kształtują poczucie skuteczności wychowawczej. Piątym spotkaniem kończącym program jest świąteczne spotkanie z rodzinami.

 

BDG SW
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej