2 września rozpoczyna się rok szkolny również dla osadzonych. W 156 oddziałach przywięziennych Centrów Kształcenia Ustawicznego kształci się ponad 3200 słuchaczy. Skazani w więziennych szkołach mogą uczyć się na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, szkoły policealnej oraz na kursach zawodowych.

Szkoły działające przy zakładach karnych i aresztach śledczych są szkołami publicznymi, działającymi zgodnie z ustawą o systemie oświaty i realizującymi zwykłe programy nauczania. Wyposażenie przywięziennych placówek edukacyjnych spełnia wymagania do prowadzenia i realizacji procesu dydaktycznego, a wysokie osiągnięcia absolwentów, potwierdzone przez egzaminy zewnętrzne, podkreślają ogromny wysiłek, jaki w tych specyficznych warunkach pokonuje osadzony oraz nauczyciel, aby sprostać wymogom egzaminacyjnym.


Ukształtowana sieć szkół przywięziennych zapewnia możliwość kształcenia, zarówno skazanym nieletnim, którzy objęci są nauczaniem obowiązkowym, jak i tym, którzy z własnej inicjatywy ubiegają się o podjęcie nauki. Kształcenie skazanych organizuje się na pięciu poziomach edukacyjnych - podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym, średnim i policealnym.


Przy planowaniu sieci szkół przywięziennych istotne jest przede wszystkim zapewnienie skazanym możliwości ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, gdyż bez ich ukończenia dalsza nauka nie jest możliwa. Liczba miejsc w tych szkołach zapewnia możliwość objęcia nauczaniem wszystkich wymagających kształcenia na tym poziomie.

 

Szkolenia zawodowe pomagają w pracy

 

Następnym ważnym etapem kształcenia jest kształcenie zawodowe organizowane w zasadniczych szkołach zawodowych. Nauka organizowana jest w takich zawodach, które dają szansę na zatrudnienie po opuszczeniu zakładu karnego. Są to przede wszystkim zawody poszukiwane na rynku pracy, takie jak kucharz małej gastronomii, malarz - tapeciarz, posadzkarz i wiele innych z grupy zawodów usługowych. W grupie zawodów przemysłowych, do których szkoły przygotowują, są takie jak: mechanik, monter maszyn i urządzeń, ślusarz, elektromechanik.
Skazani, którzy są zainteresowani dalszym kształceniem zawodowym mogą ubiegać się o przyjęcie do technikum uzupełniającego, kształcąc się w takich zawodach jak technik żywienia, technik budownictwa, technik technologii drewna, technik poligraf. Uzupełnieniem oferty edukacyjnej, dla osób pozbawionych wolności, są szkolenia kursowe organizowane przez jednostki penitencjarne.

 

Zdobywanie nowych kwalifikacji

Nauczanie jest jednym z podstawowych elementów oddziaływania resocjalizacyjnego na osadzonych realizowanego przez Służbę Więzienną. W CKU osoby pozbawione wolności mogą zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe oraz mają możliwość poszerzenia tych już posiadanych. Dzięki temu mogą podjąć zatrudnienie po odbyciu kary pozbawienia wolności, a nawet w jej trakcie. Praca jest, bowiem podstawą powrotu osadzonych do społeczeństwa, która daje również możliwość spłaty długów i uregulowanie ciążących na nich zobowiązań finansowych.

 

CKU dla kobiet ...

Także w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu w Centrum Kształcenia Ustawicznego 2 września br. będzie można usłyszeć dzwonek inaugurujący rok szkolny 2019/2020. Uczniowie kolejny raz rozpoczną naukę w ramach podstawówki, liceum i kursów zawodowych (kucharz, krawiec, cukiernik). W tym roku w Szkole Podstawowej rozpocznie edukację 10 uczennic, natomiast w Liceum Ogólnokształcącym 17. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Krawiec będzie realizowało 16 słuchaczek, Cukiernik 16, Kucharz 23. Łącznie to 112 uczennic.

W Grudziądzu skazane kobiety od 1957 roku mogą uzupełniać wykształcenie. Jest to jedyna przywięzienna placówka edukacyjna dla skazanych kobiet w kraju. Najpierw był to Zbiorczy Zakład Szkolny, później – Zespół Szkół dla Dorosłych, dziś – Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Szansa na uzupełnienie wykształcenia, a także przygotowanie zawodowe wraz z możliwością zatrudnienia jeszcze w więzieniu – dla wielu osadzonych jest szansą na przygotowanie się do wyjścia na wolność i zdobywanie środków do życia w akceptowany społecznie sposób.

BDG SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej