24 stycznia 2017 r. w siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej podpisano porozumienie w ramach Programu pracy dla więźniów pomiędzy Służbą Więzienną a Pocztą Polską w sprawie zatrudnienia przez Pocztę Polską 500 osadzonych. Umowę podpisali gen. Jacek Kitliński Dyrektor Generalny Służby Więziennej i Przemysław Sypniewski Prezes Zarządu Poczty Polskiej.

W konferencji prasowej w trakcie której podpisano umowę uczestniczyli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Prezes Zarządu Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski i Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu płk Tomasz Raczyk.

Efekty Programu Pracy dla Więźniów, opracowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, są już widoczne. W ubiegłym roku dzięki niemu zatrudnienie znalazło o 24,4  proc więcej osadzonych niż rok wcześniej. Centralny Zarząd Służby Więziennej właśnie podpisał z Pocztą Polską porozumienie dotyczące pracy osób skazanych. Było to możliwe dzięki pozytywnym wynikom pilotażu, jaki realizowany był w grudniu i styczniu we Wrocławskiej sortowni Poczty Polskiej. W tym czasie 36 skazanych współpracowało w trakcie świątecznego szczytu. Docelowo do sortowni Poczty na terenie kraju może trafić nawet 500 osób.

Inicjatywa wpisuje się w rządowy Program Pracy dla Więźniów, którego celem jest zmniejszenie kosztów systemu penitencjarnego i stworzenie skazanym szansy na skuteczną resocjalizację.

Więcej pracy dla skazanych

Dzięki staraniom Ministerstwa Sprawiedliwości i działaniom podjętym przez Służbę Więzienną w ramach Programu Pracy dla Więźniów wskaźnik powszechności zatrudnienia z 35% w styczniu 2016 r. wzrósł do 45 % w grudniu 2016 r. Pracuje już 5904 skazanych więcej niż przed ogłoszeniem programu, co w ciągu ubiegłego roku dało wzrost o 24,4%. Wzrasta także liczba zatrudnionych więźniów z zobowiązaniem alimentacyjnym. W 2015 roku zatrudnionych było 29,23%, a w 2016 roku zatrudnionych było już 33,3%. Do użytku oddano dwie hale produkcyjne w Zakładzie Karnym w Krzywańcu o powierzchni 7700 m2 gdzie zatrudnienie znalazło 150 osadzonych (w tym 50 kobiet) i w Zakładzie Karnym w Potulicach o powierzchni 2100 m2 gdzie zatrudniono 84 skazanych. W roku 2017 do użytku zostaną oddane kolejne hale: w Dobrowie (40 miejsc pracy) i Sierakowie Śląskim (50 miejsc pracy), rozpocznie się także budowa 12 hal (w których zatrudnienie znajdzie łącznie 1515 osadzonych), ich otwarcie nastąpi w 2018 roku. Zmiany w prawie zwiększyły także dodatkowo wykaz podmiotów, na rzecz których więźniowie będą mogli pracować nieodpłatnie w wymiarze do 90 godzin miesięcznie. W 2016 roku codziennie na rzecz ok. 1300 instytucji samorządowych i publicznych nieodpłatnie pracowało ok. 2700 skazanych. Dzięki ich pracy ww. instytucje samorządowe i publiczne zaoszczędziły ok. 51 mln PLN.

Możliwości zdobycia nowego zawodu

Osadzeni do tej pory pomogli Poczcie Polskiej w trakcie szczytu świątecznego. Teraz ich zadaniem będzie bieżące operacyjne wsparcie procesu sortowania cięższych przesyłek oraz rozładunek i załadunek kursów pocztowych. W czasie pracy na rzecz Poczty Polskiej będą m.in. mieli możliwość zdobycia nowych umiejętności – np. ukończenia kursów na operatora wózków widłowych.

Do pracy skierowane zostaną osoby, które spełniają kryteria zatrudnienia poza zakładem karnym, odbywają karę za niegroźne przestępstwa, korzystają z systemu przepustowego, mają pozytywną ocenę postępów w procesie resocjalizacji, a okres pozostający im do zakończenia odbywania kary pozostaje stosunkowo niedługi.

- Zyskujemy kolejnego ważnego partnera w realizacji Programu Pracy dla Więźniów. Dzięki porozumieniu z Pocztą Polską zatrudnionych zostanie kolejnych 500 skazanych i co ważne, w bezpiecznych warunkach. Skazani choć zatrudnieni poza zakładami karnymi, będą poddani w miejscu pracy stałej kontroli i monitoringowi – mówił gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

Więźniowie będą zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy na warunkach pozwalających im na uzyskanie co najmniej minimalnego wynagrodzenia. 1/4 każdej wypłaty, zgodnie z obowiązującym prawem, zostanie przekazana na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych i Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Kolejne 10% to środki, które zasilą fundusz pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej. Część wynagrodzenia będzie odkładana do „żelaznej kasy”, z której wypłaca się środki w chwili zakończenia odbywania kary.

- Współpracę tę uważamy za ważną. Jesteśmy zadowoleni z wyników pilotażu we Wrocławiu. Praca osadzonych realnie wesprze działania operacyjne Poczty Polskiej. Projekt ten traktujemy również jako szansę dla osadzonych na zdobycie nowego doświadczenia zawodowego i nowych kwalifikacji co na pewno ułatwi im szybszy powrót do społeczeństwa po odbyciu kary – podkreślił Przemysław Sypniewski, prezes Poczty Polskiej.

Dobra współpraca we Wrocławiu i obopólne korzyści

Na początku grudnia Poczta Polska rozpoczęła współpracę z zakładem karnym w Strzelinie. Obecnie pracę Poczty Polskiej we wrocławskiej sortowni wspiera 36 osadzonych. Osadzeni wykonywali czynności związane z załadunkiem i rozładunkiem kursów pocztowych a także rozdziałem przesyłek z grupy KEP, w szczególności przesyłek niestandardowych(ponadgabarytowych).  Praca odbywała się w dni robocze od 19-7 oraz od 7-19.

- Osobiście nie mam żadnych negatywnych odczuć co do pracy skazanych. Nie spotkałem się również z negatywnymi opiniami, czy uwagami ze strony pracowników naszej sortowni – podkreśla Maciej Pociecha, dyrektor Regionu Dystrybucji PP we Wrocławiu. - W grudniu 2016 roku przeprowadzono ankiety wśród pracowników i bezpośrednich przełożonych. Zebrane opinie świadczą o bardzo dobrym odbiorze pracy skazanych – dodaje.

Praca najlepszą metodą resocjalizacji

W Polsce w porównaniu do krajów Unii Europejskiej zatrudnionych jest mniej skazanych.
W więzieniach przebywa obecnie 72 tys. osób, 45% z nich podejmuje pracę. Z danych Służby Więziennej wynika, że w Niemczech i na Węgrzech pracuje 85% osadzonych, na Słowacji 80%, a w Portugali 60%.

Badania pokazują, że resocjalizacja poprzez pracę jest jedną z najskuteczniejszych form powrotu więźnia do społeczeństwa. Pozwala na interakcję ze światem zewnętrznym, poznanie i przystosowanie się do zasad panujących na rynku pracy oraz włączenie się w wykonywanie zadań ważnych z punktu widzenia funkcjonowania państwa.

http://www.tvp.info/28478373/24012017-2100

Zespół Prasowy
Centralny Zarząd Służby Więziennej

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej