29 marca w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zakończyło się szkolenie zawodowe na pierwszy stopień w korpusie chorążych. To pierwsze tego rodzaju szkolenie w Ośrodku. Dotychczas odbywało się w warszawskiej Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Szkolenie rozpoczęło się drugiego grudnia 2021 r. od części unitarnej, czyli jednolitej dla wszystkich pionów służb, która 19 lutego br. zakończyła się praktyką zawodową. Następnie słuchacze zostali podzieleni na plutony, odpowiadające ich specjalizacjom i przystąpili do drugiej tzw. specjalizacyjnej części szkolenia zawodowego – kwatermistrzowskiego, ochronnego, penitencjarnego i dla psychologów. Przystąpiło do niego 121 funkcjonariuszy z 62 jednostek organizacyjnych z całej Polski. 28 marca 2022 r. ukończyło je 117 słuchaczy, składając pozytywnie szereg egzaminów, również specjalizacyjny.

29 marca odbył się egzamin na pierwszy stopień w korpusie chorążych Służby Więziennej. Zdali go wszyscy 103 abiturienci szkolenia zawodowego. Wyniki egzaminu pokazały bardzo dobre przygotowanie nowej kadry chorążych do wymagających zadań służbowych.

Sytuacja związana z pandemią sprawiła, że Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach dostosował szkolenie do aktualnej specyfiki oraz istniejących warunków. Zostało ono zrealizowane w formule hybrydowej. W trakcie szkolenia wykorzystywane było zaplecze teleinformatyczne ośrodka, a także możliwości jednostek penitencjarnych w tym zakresie. Aby zapewnić ciągłość pracy w macierzystych jednostkach funkcjonariuszy, część zajęć teoretycznych odbywała się poprzez wideokonferencje, pozostałe – na miejscu w siedzibie COSSW w Kulach. Szkolenie było prowadzone w restrykcyjnym reżimie sanitarnym z długotrwałym zakazem opuszczania miejsca skoszarowania.

Komendant COSSW w Kulach płk Magdalena Knapik pogratulowała funkcjonariuszom, którzy ukończyli szkolenie i podziękowała za wyrozumiałość i podporządkowanie się restrykcjom i nakazom. Życzyła słuchaczom spokojnej służby i dalszych sukcesów na gruncie zawodowym. Pani komendant złożyła wyrazy uznania także kadrze dydaktycznej COSSW w Kulach za profesjonalne przygotowanie słuchaczy.

Prymusów tegorocznego szkolenia było aż trzech. Zostali nimi ex aequo mł. chor. Adam Dudarowski z Zakładu Karnego w Krzywańcu, mł. chor. Tomasz Szewczak z Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej oraz mł. chor. Mateusz Wróblewski z Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Za osiągnięcie bardzo dobrych wyników w nauce i uzyskanie średniej ocen 4,87 zostali wyróżnieni przez pułkownik Knapik krótkoterminowym urlopem w wymiarze dwóch dni. W imieniu słuchaczy głos zabrał mł. chor. Tomasz Szewczak, który podziękował pani komendant oraz kadrze COSSW w Kulach za profesjonalizm, odpowiednie warunki pracy i nauki, a także otwarcie i życzliwość.

Zespół Prasowy CZSW

zdjęcia por. Jowita Szymocha

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej