Najważniejsze zadania 2019 roku - modernizacja, programy inwestycyjne, program „Praca dla więźniów”, inwestycja w kadrę oraz rozwój SDE - nadal pozostają aktualne. Rok 2020 ma być kolejnym w celu rozwoju i unowocześniania Służby Więziennej.

W dniach 1-2 marca 2020 roku odbyła się roczna odprawa służbowa z udziałem Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wójcika, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, jego zastępców, kierownictwa Centralnego Zarządu Służby Więziennej, dyrektorów okręgowych, komendantów ośrodków szkolenia i doskonalenia kadr, naczelnych kapelanów więziennictwa, dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych oraz przedstawicieli związków zawodowych.

Wiceminister Sprawiedliwości przedstawił priorytety działań i kierunki zmian proponowane przez resort w zakresie polityki karnej i funkcjonowania więziennictwa, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa, ale też pozwolą na budowanie silnej formacji i pozytywnego wizerunku Służby Więziennej. Kończy się w tym roku „Program modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”. Ustawa dała możliwość stworzenia optymalnych warunków do realizacji ustawowych zadań oraz istotną poprawę sprawności i skuteczności działania formacji. Program będzie kontynuowany w kolejnych latach. Przygotowywany jest projekt nowej ustawy modernizacyjnej dla Służby Więziennej na lata 2021-2024.

Michał Wójcik pozytywnie ocenił realizację programu „Praca dla więźniów”. Efektem podjętych w tym zakresie działań jest znaczny wzrost zatrudnienia skazanych. Przed wdrożeniem programu tj. na koniec 2015 roku zatrudnionych było 36 % skazanych. W roku 2019 - 56%. Oznacza to, że w wyniku podjętych działań zwiększono liczbę zatrudnionych o niemal 13 tys. skazanych. Skala wzrostu oraz osiągnięty obecnie poziom zatrudnienia jest najwyższy od 30 lat. Szczególnie pożądanym i osiągniętym efektem realizacji programu „Praca dla więźniów” było zwiększenie możliwości zatrudnienia odpłatnego. Wprowadzone przez rząd zmiany legislacyjne dotyczące, przede wszystkim potrąceń z wynagrodzeń skazanych znacząco zwiększyły, w ostatnich 3 latach, wpływy do Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Funduszu Sprawiedliwości. W latach 2016-2019 oddano do użytkowania 31 nowoczesnych hal produkcyjnych, w których stworzono ponad 2,5 tys. nowych miejsc pracy.

Ważnymi dla resortu pozostają: inwestycja w kadrę, kolejna realizacja podwyżek uposażeń, ochrona prawna funkcjonariuszy oraz zmiany legislacyjne w kodeksie karnym wykonawczym i ustawie o Służbie Więziennej, usprawniające działanie i bezpieczeństwo funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński podsumował działania realizowane przez Służbę Więzienną w 2019 r. Kontynuując przedsięwzięcia związane z realizacją programu „Praca dla więźniów”, w 2019 roku oddano do użytku 5 nowych hal produkcyjnych. Uzyskano wzrost średniej liczby zatrudnionych odpłatnie do poziomu powyżej 17 tys. skazanych. Inwestując w kadrę zrealizowano podwyżkę uposażeń. W 2019 r. każdy funkcjonariusz otrzymał średnio ok. 500 złotych na etat. Ponad 10 tys. funkcjonariuszy uzyskało awans na wyższe stanowisko służbowe. Usprawniono i zracjonalizowano politykę dodatków służbowych. Zwiększono o ponad 20 % szkolenia zawodowe i specjalistyczne dla kadry. Podjęto czynności legislacyjne dotyczące zmian w ustawie o Służbie Więziennej umożliwiające wprowadzenie odpłatności za godziny nadliczbowe. W ubiegłym roku przeprowadzono szereg działań w celu poprawy jakości oddziaływań resocjalizacyjnych i bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych. Kontynuując reformę Służby Więziennej rozpoczęto program budowy i kompleksowej modernizacji jednostek penitencjarnych, rozwój Systemu Dozoru Elektronicznego, promocję Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki.

Rok 2020 pozostanie rokiem dalszego rozwoju i unowocześniania Służby Więziennej. W związku z kontynuowaniem programu „Praca dla więźniów” planowane jest tworzenie nowych miejsc pracy dla skazanych, budowa kolejnych hal produkcyjnych i pozyskiwanie kontrahentów zewnętrznych.

Podczas odprawy wiele uwagi poświęcono kadrze formacji. Najważniejsi w służbie są ludzie. Wiele działań jest im dedykowanych. Planuje się więc kolejną realizację podwyżek uposażeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, wzmocnienie systemu motywacyjnego dla osób z największym doświadczeniem zawodowym, wzmocnienie ochrony prawnej, kontynuację awansów oraz zwiększenie liczby szkoleń dla chorążych i podoficerów. Do końca 2020 roku ma nastąpić wymiana umundurowania polowego dla wszystkich uprawnionych funkcjonariuszy.

Służba Więzienna realizuje ostatni już etap programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020. W celu poprawy bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych i funkcjonariuszy modernizowane będą zabezpieczenia techniczno-ochronne, zakupiony sprzęt i wyposażenie specjalne, środki ochrony osobistej. Dzięki kolejnej ustawie modernizacyjnej na lata 2021-2024 inwestycje i zakupy będą mogły być nadal intensywnie realizowane. Kontynuowane będzie m.in. zadanie inwestycyjne pozyskania nowych miejsc zakwaterowania dla osadzonych.

Wystąpienie gen. Jacka Kitlińskiego zostało uzupełnione omówieniem przez zastępców Dyrektora Generalnego Służby Więziennej zagadnień z zakresu nadzorowanych komórek organizacyjnych. Dyrektorzy biur CZSW szczegółowo przedstawili stan realizacji zadań w roku ubiegłym oraz cele i założenia na rok bieżący.

BDG SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej