Podsumowanie ubiegłego roku oraz plany na rok 2023 były głównymi tematami odprawy kierownictwa Służby Więziennej, która odbyła się w dniach 28.02-03.03.2023 w Popowie. Kluczowe tematy poruszane podczas spotkania dotyczyły bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, działań rekrutacyjnych, realizacji programu „Praca dla więźniów”, rozwoju Systemu Dozoru Elektronicznego oraz wykonania zadań inwestycyjnych.

W odprawie uczestniczyli: Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński wraz z zastępcami, dyrektorzy biur i kierownicy zespołów Centralnego Zarządu Służby Więziennej, dyrektorzy okręgowi i komendanci ośrodków szkolenia i doskonalenia kadr oraz dyrektorzy jednostek podstawowych.

Wiceminister podziękował wszystkim funkcjonariuszom za ich ciężką pracę, jaką codziennie  wykonują  zapewniając ład i bezpieczeństwo w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz chroniąc społeczeństwo przed sprawcami przestępstw. Przypomniał, że zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej podczas wykonywania zadań służbowych, jest cały czas jednym z  priorytetów działań formacji. Zwrócił uwagę, że zdanie mające na celu stałe podejmowanie działań służących zapewnieniu kadrze więziennej właściwych warunków pełnienia służby jest stałym obowiązkiem kierownictwa formacji każdego szczebla. Podczas wystąpienia odniósł się do konieczności podejmowania działań mających na celu zapewnienie właściwej obsady kadrowej w jednostkach, wprowadzonych zmian w prawie, ewolucji SDE, programu „Praca dla więźniów”, współdziałania z Wojskami Obrony Terytorialnej oraz realizacji zadań inwestycyjnych. Wskazał najważniejsze kierunki działań formacji na rok 2023.

Gen. Jacek Kitliński podsumował i ocenił najważniejsze zagadnienia, które były priorytetem działania Służby Więziennej w ubiegłym roku oraz przedstawił główne zadania na rok bieżący. Szczegółowe analizy związane z nadzorowaną częścią służby przedstawili zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz dyrektorzy biur i kierownicy zespołów CZSW.

Zasady funkcjonowania programu „W służbie prawu” omówił pełnomocnik Dyrektora Generalnego Służby Więziennej ds. edukacji prawnej i proobronnej młodzieży Kajetan Rajski. Dyrektor Polskiej Grupy SW Przedsiębiorstwo Państwowe Artur Dziadosz przedstawił uczestnikom zagadnienia dotyczące działalności przedsiębiorstwa. W odprawie uczestniczyli również przedstawiciele związków zawodowych, działających w Służbie Więziennej, którzy zabrali głos w dyskusji dotyczącej bieżącego funkcjonowania formacji. 

Na zakończenie odprawy gen. Jacek Kitliński wskazał najważniejsze zadania, które dotyczą przede wszystkim: bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, utrzymania ładu i porządku w jednostkach penitencjarnych, zapewnienia właściwego stopnia zatrudnienia w formacji, realizacji programu „Praca dla Więźniów”, współpracy z WOT oraz  przedsięwzięć inwestycyjnych.

Zespół prasowy CZSW

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej