Podsumowanie roku 2021 oraz cele na rok bieżący były tematami rocznej odprawy kierownictwa Służby Więziennej. Dziś kluczowe tematy to bezpieczeństwo funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz wojna na Ukrainie.

W odprawie służbowej, która odbyła się 2 marca 2022 r. uczestniczyli: wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński wraz z zastępcami, kierownictwo Centralnego Zarządu Służby Więziennej, dyrektorzy okręgowi, komendanci ośrodków szkolenia i doskonalenia kadr, dyrektorzy zakładów karnych i aresztów śledczych oraz przewodniczący związków zawodowych.

Na zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej podczas wykonywania zadań służbowych, jako obecnie priorytetowego działania formacji,  wskazywał zarówno wiceminister sprawiedliwości, jak i dyrektor generalny.  Podkreślali, że tragiczne zdarzenie zabójstwa funkcjonariuszki przez tymczasowo aresztowanego w Zakładzie Karnym w Rzeszowie, powinno wszystkich zmobilizować do tego by więcej nic takiego nie wydarzyło się. Powinny być wyciągnięte z tego odpowiednie wnioski, które przełożą się na konkretne działania. Bezpieczeństwo w jednostkach penitencjarnych jest najważniejsze.

- Planujemy wprowadzenie zmian systemowych dotyczących opieki prawnej dla funkcjonariuszy, zapewnienie prawidłowych warunków technicznych i organizacyjnych tak, by czynności służbowe realizowane były w bezpiecznych miejscach, by funkcjonariusze mogli szerzej stosować środki przymusu bezpośredniego. Zmienimy procedury realizacji uprawnień osadzonych. Wdrożymy nowy model szkolenia funkcjonariuszy wszystkich szczebli, oparty na wzmocnieniu roli bezpieczeństwa kadry więziennej – podkreślił gen. Jacek Kitliński.

Ważnym punktem odprawy kierownictwa Służby Więziennej były zagadnienia dotyczące sytuacji międzynarodowej związanej ze zbrojną napaścią Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

- Niezbędne w tym kontekście jest zapewnienie ładu i porządku na terenie jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, udzielanie wsparcia innym instytucjom oraz służbom, wsparcie o charakterze humanitarnym – mówił gen. Kitliński.

Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś  zwrócił uwagę na potrzebę uaktualnienia procedur związanych ze stanami nadzwyczajnymi i tym najwyższym – wojennym. Ważnym pozostaje zabezpieczenie odpowiedniego sprzętu, zadbanie o odpowiedni stopień wyszkolenia. Należy kontynuować pomoc humanitarną dla Ukrainy. Służba Więzienna  prowadzi ją w niezwykle intensywny sposób od kilku dni . Ważne jest, by zadbać też o właściwą atmosferą wśród kadry więziennej. To dlatego miedzy innymi wszyscy funkcjonariusze i pracownicy otrzymają  ze skutkiem od 1 stycznia podwyżki uposażeń i wynagrodzeń takie, jak w innych służbach, a nawet korzystniejsze.

Podczas odprawy przedstawiono stopień realizacji głównych zadań Służby Więziennej w minionym roku. Były one w znacznym stopniu zdeterminowane przez przedsięwzięcia związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa w jednostkach organizacyjnych. Omówiono także inne zadania zrealizowane w 2021 r., w szczególności w zakresie realizacji poprawy warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, zapewnienia porządku i bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych, modernizacji służby, inwestycji, programu „Praca dla więźniów”, rozwoju Systemu Dozoru Elektronicznego i działań  legislacyjnych. Określone zostały także zamierzenia formacji na rok 2022 r. To przede wszystkim: bezpieczeństwo funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz porządek i bezpieczeństwo w jednostkach penitencjarnych; zapewnienie odpowiedniej liczby etatów i właściwego stopienia zatrudnienia, realizacja podwyżek uposażenia funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych; realizacja przedsięwzięć obronnych, zwłaszcza w kontekście kierowania jednostkami organizacyjnymi w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i czasu wojny; kontynuacja działań legislacyjnych, przedsięwzięć modernizacyjnych, programu „Praca dla Więźniów” oraz zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego w jednostkach penitencjarnych.

Szczegółowe analizy związane z nadzorowaną przez nich częścią służby przestawili zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz dyrektorzy biur i kierownicy zespołów CZSW.

Głos zabrali również przewodniczący związków zawodowych: Andrzej Kołodziejski, NSZZ „Solidarność”  i Czesław Tuła, NSZZFiPW , którzy odnieśli się do spraw bieżących w Służbie Więziennej.

 

Zespół prasowy CZSW

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej