Dziesiątki wykładów, konferencje, dyskusje panelowe, audycje radiowe, profesjonalni mediatorzy prowadzący zajęcia warsztatowe dla funkcjonariuszy i osadzonych, pomieszczenia jednostek penitencjarnych zamienione na centra mediacji. Tak w dniach 14 – 18 października wyglądał Tydzień Mediacji i Międzynarodowy Dzień Mediacji w Służbie Więziennej, który jak na całym świecie, obchodziliśmy w październiku także w Polsce.

Warto rozmawiać

Tygodniowi Mediacji przyświeca prosta idea: warto rozmawiać, bo czasami zwykła rozmowa może zdziałać cuda. Nie wszystkie sprawy muszą trafiać do sądu –przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora możemy uzgodnić warunki pogodzenia się.

Co robi Służba Więzienna w zakresie mediacji

Wzorem poprzednich lat Służba Więzienna przeprowadziła szereg działań mających na celu dotarcie z ideą pozasądowego rozwiązywania sporów do jak najszerszego grona osób. W jednostkach organizacyjnych w całej Polsce odbyły się spotkania i seminaria, na których mediatorzy przedstawili zagadnienia związane z mediacją funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej. Pozyskana wiedza będzie mogła być wykorzystywana w codziennej pracy z osadzonymi. Działania prowadzone w jednostkach penitencjarnych skierowane były także do osadzonych i polegały na wzbudzeniu zainteresowania wiedzą o mediacjach i innych konstruktywnych metodach rozwiązywania konfliktów. W tym celu przeprowadzono działania zmierzające do propagowania idei porozumiewania się bez przemocy i doskonalenia umiejętności komunikacyjnych. Służba Więzienna zorganizowała szereg bezpośrednich spotkań mediatorów z więźniami, podczas których osadzeni mogli dowiedzieć się o m.in., czym jest mediacja, jakie są jej etapy i kto może z niej skorzystać. Oprócz tego przygotowano audycje emitowane przez radiowęzły, wykłady dla skazanych przybliżający ideę pozasądowego rozwiązywania sporów, programy resocjalizacyjne poświęcone idei mediacji, spotkania z kuratorami sądowymi, warsztaty dla osadzonych mające na celu pokazać osadzonym jak mediacje działają w praktyce. .

Czym jest mediacja?

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia. Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku dorobkowego, dział spadku oraz sprawy rodzinne (o rozwód, separację, ustalenie kontaktów z dzieckiem) i sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.

Korzyści z mediacji

 • Mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia.
 • Mediacja pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji.
 • Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.

Jak sprawa trafia do mediacji?

 • Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu (mediacja pozasądowa), albo po wszczęciu postępowania - na podstawie postanowienia sądu.
 • W każdym przypadku warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda stron.
 • Każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego.

Kto decyduje o wyborze mediatora?

 • Mediatora wybierają strony albo wyznacza go sąd (biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności stałych mediatorów).

Jak długo może trwać mediacja?

 • Postępowanie mediacyjne, do którego doszło na podstawie postanowienia sądu nie powinno trwać dłużej niż trzy miesiące. Na zgodny wniosek stron lub z innych ważnych powodów termin ten może zostać przedłużony, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu załatwieniu sprawy.

Jak przebiega mediacja?

 • Po otrzymaniu postanowienia sądu, mediator kontaktuje się ze stronami, ustalając termin i wskazując miejsce spotkania.
 • Mediator wyjaśnia zasady i cele postępowania mediacyjnego oraz pyta, czy strony wyrażają zgodę na mediację. Mediacja jest rozmową stron w obecności mediatora. Mogą się także odbywać indywidualne spotkania mediatora z każdą ze stron.
 • Strony mogą zrezygnować z udziału w mediacji na każdym etapie postępowania mediacyjnego.
 • Mediacja jest poufna. Mediator nie może udostępniać informacji z mediacji osobom trzecim. Protokół z mediacji nie zawiera żadnych ocen ani stanowisk stron.
 • Mediator nie może być świadkiem, co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba, że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.

W jaki sposób może zakończyć się mediacja?

 • Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, którą podpisują strony. Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego.
 • W razie mediacji ze skierowania sądu oraz w przypadku mediacji pozasądowej i wystąpienia przez stronę do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem, mediator składa protokół w sądzie.
 • Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie.
 • Sąd nie zatwierdzi ugody, w całości lub części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także, gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.
 • Jeśli ugoda, której nadano klauzulę wykonalności nie została wykonana, można skierować jej wykonanie do egzekucji komorniczej.
 • W przypadku braku ugody, strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.

 

To działa!

W większości krajów na świecie mediacja jest uznaną i powszechną metodą rozwiązywania sporów między ludźmi. W USA tylko 5% spraw zgłoszonych do sądu trafia na wokandę, reszta rozwiązywana jest polubownie. Porozumienie osiągnięte poprzez rozwiązanie konfliktu, a nie rozstrzygnięcie - zgodnie z wolą np. arbitra, czy sędziego, jest akceptowane i uznawane przez strony. Trudno nie zgodzić się i nie respektować decyzji, w której podejmowaniu brało się czynny udział, o wiele łatwiej nie uznać i odwołać się od decyzji sędziego.

Zapraszamy na stronę www.mediacja.gov.pl

Tydzień Mediacji w jednostkach penitencjarnych (wybrane):

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-rzeszowie-mediacja-w-klasie-penitencjarnej

https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-slupsku-posredniczyc-byc-w-srodku

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-wojkowice-sztuka-kompromisu

https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-potulicach-miedzynarodowy-dzien-mediacji

https://sw.gov.pl/aktualnosc/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-bydgoszczy-miedzynarodowy-dzien-mediacji

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-lowiczu-mediator-w-zakladzie-karnym-w-lowiczu

https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-warszawie-bialolece-tydzien-mediacji-w-areszcie-sledczym-w-warszawie-bialolece

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-lupkowie-mediacja-w-warunkach-zakladu-karnego

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-2-w-grudziadzu-miedzynarodowy-dzien-mediacji-17-pazdziernika-2019-roku

https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-pionkach-mediacja-jako-alternatywna-forma-rozwiazywania-sporow

https://sw.gov.pl/aktualnosc/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-lodzi-wieziennicy-o-mediacji

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-stargardzie-miedzynarodowy-dzien-mediacji-w-zakladzie-karnym-w-stargardzie

https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-lodzi-miedzynarodowy-dzien-mediacji

https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-jeleniej-gorze-masz-prawo-do-mediacji

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-1-we-wroclawiu-ty-tez-masz-prawo-do-mediacji

 

BDG SW

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej