„Spory nie muszą kończyć się w sądzie” – brzmi hasło tegorocznego Międzynarodowego Dnia Mediacji. Powiedz zdecydowane „nie” wszelkim konfliktom i spróbuj mediacji. W dobie pandemii można ją odbyć również na odległość.

Mediacja (łac. mediatio od mediare – „być w środku, pośredniczyć” od medius – „środkowy, bezstronny”) to metoda polubownego rozwiązywania konfliktów, w której bezstronna osoba trzecia, czyli mediator, stosując różne techniki pomaga stronom w dojściu do porozumienia.

Jej elektroniczna wersja to proces rozwiązywania konfliktu, w którym mediator prowadzi posiedzenie mediacyjne przy użyciu środków porozumiewania się na odległość. Może to robić za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatora internetowego (również tekstowego), telekonferencji, wideokonferencji. Przy sądach w całym kraju odbywają się dyżury telefoniczne, online i stacjonarne, podczas których mediatorzy udzielają wszelkich informacji na ten temat. Organizowane jest też pogotowie mediacyjne oraz spotkania, wykłady, a dla dzieci tematyczne konkursy plastyczne, np. „Po co się kłócić, wystarczy zrozumieć”, „Mediacja – most porozumienia”.

Zalety mediacji

W aspekcie prawnym mediacje dzielą się na cywilne, karne, rodzinne, pracownicze, gospodarcze, rówieśnicze/szkolne. Ten polubowny sposób rozwiązywania konfliktów niewątpliwie ma wiele zalet:
• zapewnia stronom możliwość decydowania o jej ostatecznym wyniku,
• zwiększa gwarancję usunięcia na trwałe konfliktu, do jakiego doszło pomiędzy stronami,
• pozwala wypracować stronom akceptowalne rozwiązania problemu, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań,
• służy zapewnieniu harmonii społecznej i konstruowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich,
• zapewnia równorzędną pozycję dla wszystkich stron konfliktu lub sporu,
• pozwala spojrzeć na spór z innej perspektywy, skłonić strony do rozważenia problemu z punktu widzenia drugiej strony,
• zaspokaja potrzebę opowiedzenia o swoich krzywdach, doznanym poczuciu niesprawiedliwości,
• zapewnia wyższą skuteczność realizowania porozumień, bowiem strony, które same je wypracowały, czują się także odpowiedzialne za ich wykonanie,
• przyczynia się do skrócenia okresu trwania postępowania sądowego,
• przyczynia się do zmniejszenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym,
• realizuje konstytucyjną zasadę dostępu do wymiaru sprawiedliwości, zwaną potocznie prawem do sądu, w praktyce zaś rozumianą nie tylko jako zapewnienie szybkich i niedrogich procedur sądowych, ale także alternatywnych pozasądowych procedur rozwiązywania sporów.

Mediacje w więzieniach

Służba Więzienna w swoich szeregach ma zawodowych mediatorów. Swoje umiejętności wykorzystują oni zarówno w pracy ze skazanymi, jak i poza izolacją. Niektórzy funkcjonariusze odbywają studia podyplomowe o kierunku „Mediacje i sprawiedliwość naprawcza” na Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Takie umiejętności naszych mundurowych bez wątpienia wpłyną na wzrost popularności tej metody rozwiązywania sporów.

Przekłada się to również na większy dostęp więźniów do informacji dotyczących mediacji. Są one zamieszczane w oddziałach mieszkalnych na tablicach informacyjnych.

W bytomskim areszcie prowadzony jest program pod nazwą ,,Rozmawiajmy’’. Praca wychowawcza z osadzonymi stwarza możliwość wykorzystania mediacji, jako skutecznej metody rozwiązywania sporów z osobami, z którymi osadzeni pozostają w sytuacjach konfliktowych. Wykorzystanie prawnych i psychologicznych aspektów mediacji w codziennej pracy ze skazanymi jest ważnym i skutecznym elementem procesu readaptacji społecznej osadzonych.

Święto

Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony w tym roku 15 października to ogólnoświatowe święto służące popularyzacji wiedzy związanej z metodami pokojowego rozwiązywania konfliktów. Zainicjowała je amerykańska organizacja Association for Conflict Resolution (ACR) w 2005 roku. W Polsce pierwsze obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji zorganizowano w 2008 roku. Od 12 do 16 października 2020 r. trwa Tydzień Mediacji.

Zespół Prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej