Freedom Project oraz Skills for Freedom, to nazwy dwóch programów - projektów, w których ostatnio współuczestniczyła kadra kierownicza i wychowawcza Służby Więziennej z Krakowa i Szczecina.

W trakcie spotkania w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Krakowie Kathleen Macferran - główna trenerka Freedom Project, organizacji pozarządowej działającej w więzieniach stanowych w Stanie Washington w USA -  opowiedziała o programie dla skazanych realizowanym w tamtejszych więzieniach. Celem jest uczenie więźniów rozwiązywania konfliktów bez uciekania się do przemocy. Projekt kładzie nacisk na empatyczne, otwarte i wspierające podejście do drugiego człowieka. Istotnymi aspektami pracy z więźniami jest uczenie ich umiejętności identyfikowania ważnych potrzeb leżących u podstaw ludzkich zachowań oraz poszukiwanie właściwych prospołecznych strategii dla zaspakajania tych potrzeb. Projekt opiera się na dwóch filarach: porozumieniu bez przemocy autorstwa Marshalla Rosenberga oraz uważności. Na podkreślenie zasługuje duża skuteczność projektu. Jak wynika z badań, stopień recydywizmu u osób poddanych programowi zmniejszył się o 40 proc. Podczas spotkania trenerka podzieliła się swoimi doświadczeniami i sposobami swojej pracy ze skazanymi. Pojawiły się liczne pytania oraz próby zastanowienia się nad możliwością wdrożenia projektu na grunt polski. Warto dodać, że w stosunku do skazanych w polskich jednostkach penitencjarnych realizowany jest program o podobnym profilu pn. Trening Zastępowania Agresji - Art.

Sztuka drogą do wolności

 Z kolei na Wydziale Zamiejscowym Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum w Stargardzie odbyła się konferencja szkoleniowa zatytułowana „Sztuka jako droga do wolności - z więzienia do społeczeństwa. Jak polepszyć umiejętności więźniów umożliwiając im skuteczne znalezienie pracy? Doświadczenia i rezultaty na polu artystycznym”. Celem konferencji było podsumowanie projektu Skills for Freedom współfinansowanego z programu Erasmus Plus oraz prezentacja rezultatów projektów: „Europejskich Ram Umiejętności" - rozwijanych poprzez sztuki plastyczne i teatr dla więźniów, "Przewodnika Dobrych Praktyk" - wspierającego realizację działań dedykowanych więźniom, które mają na celu rozwój ich umiejętności oraz „Europejskiej Bazy Danych" - łączącej pracodawców z potencjalnymi pracownikami.

Twórcze oddziaływania

Projekt Skills for Freedom ma na celu kształtowanie i doskonalenie kompetencji artystycznych więźniów, promowanie wszelkich działań związanych z resocjalizacją przez sztukę oraz stworzenie skutecznych narzędzi kontaktu między pracodawcami oraz pracownikami o umiejętnościach artystycznych, w tym osobami po odbyciu kary pozbawienia wolności. W ramach projektu przeprowadzone zostały warsztaty teatralne dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Kamieniu Pomorskim, które poprowadził Michał Krzywaźnia - socjoterapeuta i aktor w jednej osobie. Z kolei w Areszcie Śledczym w Szczecinie odbyła się wizyta studyjna delegacji przedstawicieli organizacji z krajów partnerskich biorących udział w projekcie: Bułgarii, Turcji, Cypru, Hiszpanii, Włoch, Niemiec oraz Belgii. Ponadto, w konferencji udział wzięli praktycy i eksperci w dziedzinie resocjalizacji i arteterapii prezentujący zarówno programy resocjalizacyjne i różnorodne formy aktywności, w tym wytwory pracy osadzonych: płyty z muzyką, kroniki, prace plastyczne - rzeźbiarskie, malarskie, rysunkowe, collage, origami.

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW

zdjęcia : Maria Bitel Collegium Balticum, mjr Sebastian Matuszczak, por. Anna Czajczyk

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej