Dziesiątki wykładów, konferencje, dyskusje panelowe, audycje radiowe, profesjonalni mediatorzy prowadzący zajęcia warsztatowe dla funkcjonariuszy i osadzonych, pomieszczenia jednostek penitencjarnych zamienione na centra mediacji. Tak w dniach 16 – 20 października wyglądał Tydzień Mediacji i Międzynarodowy Dzień Mediacji w Służbie Więziennej, który jak na całym świecie, obchodziliśmy w październiku także w Polsce.

Warto rozmawiać

Tygodniowi Mediacji przyświeca prosta idea: warto rozmawiać, bo czasami zwykła rozmowa może zdziałać cuda. Nie wszystkie sprawy muszą trafiać do sądu –przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora możemy uzgodnić warunki pogodzenia się.

- Zależy nam na tym, by propagować polubowną formę rozwiązywania sporów przez samych ich uczestników. Mediacja jest szybsza i tańsza od procedur sądowych. Porozumienie daje też stronom pewność, że rozwiązanie ich sporu jest ostateczne – mówił w zeszłym roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak.

Co robi Służba Więzienna w zakresie mediacji

Wzorem poprzednich lat Służba Więzienna przeprowadziła szereg działań mających na celu dotarcie z ideą pozasądowego rozwiązywania sporów do jak najszerszego grona osób. W jednostkach organizacyjnych w całej Polsce odbyły się spotkania i seminaria, na których mediatorzy przedstawili zagadnienia związane z mediacją funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej. Pozyskana wiedza będzie mogła być wykorzystywana w codziennej pracy z osadzonymi.  Działania prowadzone w jednostkach penitencjarnych były ukierunkowane także na wzbudzeniu zainteresowania wiedzą o mediacjach i innych konstruktywnych metodach rozwiązywania konfliktów wśród osób pobawionych wolności. W tym celu przeprowadzono działania zmierzające do propagowania idei porozumiewania się bez przemocy i doskonalenia umiejętności komunikacyjnych. Służba Więzienna zorganizowała szereg bezpośrednich spotkań mediatorów z więźniami, podczas których osadzeni mogli dowiedzieć się o m.in. czym jest mediacja, jakie są jej etapy i kto może z niej skorzystać.  Oprócz tego zrealizowano audycje przez radiowęzły, wykłady dla skazanych przybliżający ideę pozasądowego rozwiązywania sporów, programy resocjalizacyjne poświęcone idei mediacji, spotkania z kuratorami sądowymi, warsztaty dla osadzonych mające na celu pokazać osadzonym jak mediacje działają w praktyce. Wśród funkcjonariuszy Służby Więziennej znajdują się osoby posiadające uprawnienia mediatora, które swoją wiedzę i umiejętności wykorzystują w codziennej służbie.

Czym jest mediacja?

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia. Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku dorobkowego, dział spadku oraz sprawy rodzinne (o rozwód, separację, ustalenie kontaktów z dzieckiem) i sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.

Korzyści z mediacji

• Mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia.

• Mediacja pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji.

• Mediacja umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku.

• Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.

To działa!

W większości krajów na świecie mediacja jest uznaną i powszechną metodą rozwiązywania sporów między ludźmi. W USA tylko 5% spraw zgłoszonych do sądu trafia na wokandę, reszta rozwiązywana jest polubownie. Porozumienie osiągnięte poprzez rozwiązanie konfliktu, a nie rozstrzygnięcie - zgodnie z wolą np. arbitra, czy sędziego, jest akceptowane i uznawane przez strony. Trudno nie zgodzić się i nie respektować decyzji, w której podejmowaniu brało się czynny udział, o wiele łatwiej nie uznać i odwołać się od decyzji sędziego.

Więcej na temat mediacji: http://www.mediacja.gov.pl/

Linki do wybranych wydarzeń z jednostek:

http://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-opolu-lubelskim-dzien-mediacji-w-zakladzie-karnym-w-opolu-lubelskim

http://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-warszawie-grochowie-miedzynarodowy-dzien-mediacji

http://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-plonsku-co-to-jest-mediacja

http://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-lodzi-mediacja-2017

http://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-miedzyrzeczu-spotkanie-z-mediatorem

http://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-zielonej-gorze-miedzynarodowy-dzien-mediacji

http://sw.gov.pl/aktualnosc/tydzien-mediacji-2017

http://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-grojcu-mediacje

http://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-bydgoszczy-fordonie-miedzynarodowy-dzien-mediacji

http://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-ostrodzie-tydzien-mediacji-w-areszcie-sledczym-w-ostrodzie

http://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-kwidzynie-obchody-miedzynarodowego-dnia-mediacji-2017-w-zk-kwidzyn

http://sw.gov.pl/aktualnosc/Mi%C4%99dzynarodowy%20Dzie%C5%84%20Mediacji%2019%20pa%C5%BAdziernika%202017%20roku%20w%20ZK%20Nr%202%20w%20%C5%81odzi

http://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-warszawie-bialolece-ogolnopolski-tydzien-mediacji-w-zakladzie-karnym-w-warszawie-bialolece

http://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-plocku-o-mediacji-jako-formie-rozwiazywania-konfliktow

http://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-nowym-saczu-o-mediacji-w-nowym-saczu

http://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-szczytnie-miedzynarodowy-dzien-mediacji-w-areszcie-sledczym-w-szczytnie

http://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-we-wroclawiu-tydzien-mediacji-na-swiebodzkiej

http://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-1-w-lodzi-mediacja-szkolenie-dla-funkjconariuszy-sw

http://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-warszawie-bialolece-ogolnopolski-tydzien-mediacji-w-zakladzie-karnym-w-warszawie-bialolece

http://sw.gov.pl/aktualnosc/cossw-miedzynarodowy-dzien-mediacji-w-cossw

http://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-miedzyrzeczu-spotkanie-z-mediatorem

 

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji

Centralny Zarząd Służby Więziennej

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej