Teoria spotkała się z praktyką 11 kwietnia 2018 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim podczas konferencji naukowej, której współorganizatorem była Służba Więzienna. Wymiana doświadczeń naukowców i więzienników stała się już tradycją, z której czerpią wszyscy.

Wspólna misja

Podczas powitania uczestników konferencji pn. Wyzwania współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej – od teorii do praktyki  ks. prof. dr hab. Marian Nowak oraz ks. dr hab. Stanisław Fela z KUL podkreślali, że uczelnia i Służba Więzienna obchodzą stulecie swojego istnienia, a konferencja jest doskonałą okazją, aby te wyjątkowe wydarzenia świętować wspólnie. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński zwrócił uwagę, że misja więziennictwa oraz KUL wzajemnie się przenikają, a ich wspólną osią jest wskazywanie nowej drogi życiowej drugiemu człowiekowi – zarówno więźniowi, jak i studentowi. Dyrektor Generalny zauważył, że współpraca więziennictwa ze światem naukowym wpisała się już na stałe w funkcjonowanie nowoczesnej Służby Więziennej i ta tradycja na pewno będzie kontynuowana.

W konferencji uczestniczyli wybitni naukowcy w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, m.in.: prof. zw. dr hab. Marek Konopczński, prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, prof. zw. dr hab. Stefan Kwiatkowski, prof. zw. Wiesław Ambrozik, pracownicy naukowi KUL i Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studenci tych uczelni. Stronę służbową reprezentowali naczelny kapelan więziennictwa ks. Adam Jabłoński, funkcjonariusze CZSW, dyrektorzy okręgowi oraz komendanci ośrodków szkolenia i doskonalenia kadr Służby Więziennej, jak również funkcjonariusze na co dzień pracujący w zakładach karnych i aresztach śledczych. Konferencję poprzedziła msza święta w intencji Służby Więziennej.

Resocjalizacja, readaptacja i reintegracja

Prof. Marek Konopczyński mówił o konieczności przedefiniowania podstawowych pojęć z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, której głównym założeniem jest potraktowanie resocjalizacji, readaptacji i reintegracji jako jedności i skupienie działań wszystkich instytucji, zajmujących się szeroko rozumianą pomocą osadzonym i osobom opuszczającym zakłady karne na aktywności, która ma pomóc drugiemu człowiekowi. Słowa prof. Konopczyńskiego wsparł dr Sławomir Stasiorowski z Ministerstwa Sprawiedliwości, który w swoim wystąpieniu przedstawił m.in.: ogólnopolskie statystyki dotyczące szeroko rozumianej probacji, jak również wskazał kierunki prac, które toczą się w Radzie Główniej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. O resocjalizacji osadzonych poprzez pracę i naukę mówili dyrektor Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej płk Andrzej Leńczuk, dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Łodzi płk Jacek Głuch oraz dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie płk Leszek Wojciechowski. Inny niezwykle ważny aspekt pracy resocjalizacyjnej, którym jest pomoc duszpasterska osobom pozbawionym wolności, przedstawił w swoim wystąpieniu ks. prałat dr Paweł Wojtas. O ewolucji przedsięwzięć ochronnych stosowanych w więziennictwie opowiedział zebranym dyrektor Biura Ochrony i Spraw Obronnych CZSW ppłk Zbigniew Gospodarowicz.

Dla teoretyków i praktyków

Druga cześć konferencji poświęcona była przede wszystkim tematom związanym z wykluczeniem społecznym osób opuszczających więzienia oraz trudnościami z ich powrotem do środowiska społecznego. Prelegenci zastanawiali się również nad wyzwaniami stawianymi przed pedagogiką resocjalizacyjną w kontekście zachodzących zmian społecznych. Generał SW w stanie spoczynku dr Jacek Pomiankiewicz zreferował zjawisko przestępczości i więziennictwo jako tematykę prac dyplomowych studentów jednej z uczelni wyższych na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Podsumowując spotkanie uczestnicy konferencji zgodnie stwierdzili, że praktyka musi mieć szerokie podstawy teoretyczne, a teoria nie może funkcjonować w oderwaniu od praktyki.

TVP3 Lublin

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW

Zdjęcia: por. Łukasz Pruchniak

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej