W dniu 24.05.2022 w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyło się spotkanie kierownictwa Służby Więziennej w przedstawicielami związków zawodowych.

Strony reprezentowane były przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w osobie Przewodniczącego Czesława Tuły wraz ze współpracownikami oraz Radę Krajową Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność w osobie Przewodniczącego Andrzeja Kołodziejskiego wraz ze współpracownikami. Stronę służbową reprezentował gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej. Spotkaniu przewodniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś. W spotkaniu uczestniczył także Sędzia Mirosław Przybylski Dyrektor Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W trakcie spotkania uzgodniono między innymi:

  1. Nowe zasady ustalania wysokości dodatku z tytułu wysługi lat dla funkcjonariuszy Służby Więziennej;
  2. Uruchomienie środków finansowych na wypłatę dodatków czasowych dla funkcjonariuszy
    w terminie nie późniejszym niż od dnia 1 sierpnia 2022 roku;
  3. Uruchomienie środków finansowych na wypłatę nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy
    i pracowników cywilnych.

Przedstawione rozwiązania mają na celu motywowanie doświadczonych funkcjonariuszy do dalszego pozostania w Służbie Więziennej.

Strony omówiły także kwestie związane z bezpieczeństwem jednostek penitencjarnych ze szczególnym uwzględnieniem wdrażanych obecnie procedur.

Przedstawiciele Stron podjęli również decyzję o powołaniu zespołu ds. rozwoju zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Zespół prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej