Skazani odbywający karę, w jednym z najnowocześniejszym zakładów karnych w Polsce, znajdą zatrudnienie. W Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim otworzono szwalnię dla skazanych.

Ilu skazanych znajdzie pracę?

Partnerem jednostki umożliwiającym podniesienie poziomu zatrudnienia osób skazanych jest Państwowe Przedsiębiorstwo SETAR w Siedlcach, a efektem współpracy jest uruchomienie na poddaszu jednego z pawilonów mieszkalnych szwalni umożliwiającej podjęcie, na chwilę obecną, pracy 10 osobom odbywającym karę pozbawienia wolności. W dalszej perspektywie umowa przewiduje zabezpieczenie nawet 40 stanowisk pracy dla osadzonych. W okręgu lubelskim jest to pierwszy przypadek uruchomienia zatrudnienia osadzonych na terenie jednostki penitencjarnej współrealizowany przez zewnętrznego przedsiębiorcę. Dzięki powstaniu szwalni zlokalizowanej na terenie jednostki będą mogli w niej pracować więźniowie, którzy ze względów bezpieczeństwa nie mogą być skierowani do prac poza terenem zakładu karnego.

Ścisła czołówka

30 sierpnia br. na terenie jednostki odbyło się uroczyste podpisanie umowy dotyczącej odpłatnego zatrudnienia skazanych. Symbolicznego otwarcia nowej inwestycji dokonali: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie płk Włodzimierz Jacek Głuch, Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim ppłk Leszek Wojciechowski oraz Kierownik Państwowego Przedsiębiorstwa SETAR Aneta Zybertowicz. Podczas swojego wystąpienia płk Jacek Głuch, podkreślił wagę wysiłków funkcjonariuszy, które doprowadziły okręg lubelski do ścisłej czołówki w rankingu zatrudnienia osadzonych oraz wyraził zadowolenie z faktu zwiększenia możliwości prowadzenia oddziaływań poprzez pracę dla skazanych, dla których kontakt ze środowiskiem zewnętrznym jest wciąż odległą perspektywą. Kierownik Państwowego Przedsiębiorstwa SETAR deklarowała daleko idącą współpracę z jednostką penitencjarną w kierunku wzrostu zatrudnienia.

Korzyści dla społeczeństwa i skazanych

W Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim ogółem zatrudnionych jest około 300 osadzonych, w tym odpłatnie pracę podejmuje 127 osób, zaś nieodpłatnie ponad 170. Codziennie mury opolskiej jednostki opuszcza ponad 100 skazanych świadcząc pracę u kontrahentów pozawięziennych w obu formach zatrudnienia. Wśród pracodawców zatrudniających skazanych w formie odpłatnej są m.in. przedsiębiorcy z branży drobiarskiej czy przetwórstwa owocowo-warzywnego. Z pracy skazanych korzystają także podmioty zatrudniające nieodpłatnie takie jak: zespoły szkół, urzędy miasta czy gminy. Wymiar resocjalizacyjny pracy jest wartością bezcenną. Skazani uczą się systematyczności, odpowiedzialności, szkolą nawyk pracy, który niezaprzeczalnie pomoże im w życiu w warunkach wolnościowych. Praca ma również wymiar ekonomiczny. Osadzeni dzięki zarobionym pieniądzom spłacać mogą ciążące na nich niejednokrotnie zobowiązania finansowe, w tym alimentacyjne. W Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim aktualnie zobowiązanych alimentacyjnie jest ponad 90 osób, z czego około 60 znalazło zatrudnienie.

Program „ Praca dla więźniów”

Powstanie szwalni w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim to kolejny przykład realizacji w praktyce programu „Praca dla więźniów”. Tylko w ciągu 18 miesięcy wdrażania programu zatrudnienie skazanych zwiększyło się o 11 tysięcy osadzonych, a wskaźnik powszechności zatrudnienia osadzonych przekroczył niespotykaną wcześniej wartość 52,8 %. Obecnie pracuje ponad 35,5 tys. osób pozbawionych wolności. Dzięki wprowadzeniu programu spadają także koszty utrzymania więźniów przez obywateli. W 2016 roku skazani przepracowali w skali kraju 4 mln 659 tys. roboczogodzin o wartości ponad 51 mln złotych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że realizacja rządowego programu „Praca dla więźniów” jest finansowana przede wszystkim przez samych skazanych a nie z pieniędzy podatników. Im więcej osadzonych pracuje tym większe środki finansowe z potrąceń od ich wynagrodzeń przeznaczane jest na Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, z którego finansuje się budową hal produkcyjnych w których zatrudnieni będą osadzeni oraz na wypłacanie przedsiębiorcom ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności, który w wyniku zainicjowanych w ramach programu działań legislacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Służby Więziennej wzrósł z 20% do 35% wartości przysługujących skazanym wynagrodzeń.

zdjęcia: por. Beata Fronczek

Zespół Prasowy

Centralny Zarząd Służby Więziennej

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej