W polskich więzieniach przebywa 72034 mężczyzn. Większość z nich jest ojcami. Dzieci najmocniej odczuwają uwięzienie rodzica. Nie dość, że tracą część rodzinnej więzi, to jeszcze stygmatyzuje je otoczenie.

Ojcostwo w zakładzie karnym – czy to możliwe?

Dla wielu skazanych być ojcem to mieć dziecko. Często wynika to z braku pozytywnych wzorców z dzieciństwa. Dlatego administracja więzienna stara się pomóc w zbudowaniu i naprawie związków emocjonalnych w rodzinie. Oprócz przysługującego osadzonym kodeksowego prawa do utrzymywania więzi z najbliższymi poprzez widzenia, korespondencję czy rozmowy telefoniczne, realizuje liczne programy integracji rodzin. W wielu jednostkach penitencjarnych realizowane są dodatkowe widzenia w postaci imprez organizowanych dla skazanych mężczyzn i ich dzieci. Skazani, którzy uczestniczą w cyklu zajęć, dyskutują o psychologii dziecka, swoich wzorcach rodzinnych, uczą się jak wyeliminować agresję w konflikcie z dzieckiem, a także jak spędzać ze sobą czas - w co i jak się bawić oraz jak z dzieckiem rozmawiać. Z każdym kolejnym spotkaniem są coraz bardziej otwarci na zmianę.

Dobre praktyki

Program readaptacji społecznej osadzonych '' Tato, wróć do mnie '' ma na celu integrację rodzin, umocnienie relacji w sferze rodzinnej i wyposażenie skazanych w wiedzę niezbędną do nawiązywania oraz utrzymywania pozytywnych i trwałych relacji społecznych, co w efekcie ma doprowadzić do ułatwienia społecznej readaptacji, kształtowania właściwych postaw i zapobiegnięcia ponownemu wejściu w konflikt z prawem.

W ramach Projektu Caritas Diecezji Siedleckiej „2 KROKI” oddziaływania w zakresie kształtowania właściwych relacji w rodzinie angażują skazanych-ojców do jeszcze intensywniejszej pracy nad sobą oraz zadbania o poprawę relacji z najbliższymi. Na podstawie Projektu powstał program resocjalizacji „OJCIEC NIEzłomNY”, który ma na celu podniesienie kompetencji społecznych skazanych, w szczególności budowania zdrowych relacji w rodzinie, przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy w rodzinie oraz problemom uzależnień. Jednym z elementów programu są warsztaty Tato.Net prowadzone przez Prezesa Fundacji Cyryla i Metodego, a zarazem trenera Inicjatywy Tato.Net. dr. Dariusza Cupiała.

Wsparcie rodziny pozwala by proces readaptacji do życia po zwolnieniu przebiegał znacznie sprawniej, zapobiega także pogłębiającym się poczuciu osamotnienia i bezsilności osadzonych. Skazani uczestniczący w programie nabywają również wiedzę na temat wychowania dzieci, kształtowania i przestrzegania norm społecznych oraz poznają konstruktywne metody rozładowania negatywnych emocji.

BDG SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej