Program „Praca dla Więźniów” to zainicjowany przez wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego w 2016 r. oraz realizowany przez Służbę Więzienną program wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej.

Podstawę funkcjonowania programu stanowią przepisy następujących aktów prawnych:

  • ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności
    (Dz. U. z 2014 r. poz. 1116, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 1997 Nr 90 poz. 557, z późn. zm.),
  • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1069), a wcześniej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 53).

 

Program "Praca dla więźniów" jest projektem bez precedensu w historii polskiego więziennictwa. Tylko w ciągu ostatnich 7 miesięcy zatrudnienie skazanych zwiększyło się o 6 tysięcy osadzonych i stale wzrasta, a wskaźnik powszechności zatrudnienia osadzonych przekroczył niespotykaną wcześniej wartość 52,8 %. Obecnie pracuje ponad 35,5 tys. osób pozbawionych wolności (dane na koniec lipca 2017 roku), z czego 40% o jest zatrudnionych odpłatnie. Nigdy w historii III RP nie pracowało tylu skazanych. Obowiązki swoje skazani wykonują prawidłowo, często z dużym zaangażowaniem. Dzięki wprowadzeniu programu spadają także koszty utrzymania więźniów przez obywateli. W 2016 roku skazani przepracowali w skali kraju 4 mln 659 tys. roboczogodzin o wartości ponad 51 mln złotych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że realizacja rządowego programu „Praca dla więźniów” jest finansowana przede wszystkim przez samych skazanych a nie z pieniędzy podatników. Im więcej osadzonych pracuje tym większe środki finansowe z potrąceń od ich wynagrodzeń przeznaczane jest na Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, z którego finansuje się budową hal produkcyjnych w których zatrudnieni będą osadzeni oraz na wypłacanie przedsiębiorcom ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności, który w wyniku zainicjowanych w ramach programu działań legislacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Służby Więziennej wzrósł z 20% do 35% wartości przysługujących skazanym wynagrodzeń

 

Program obejmuje trzy podstawowe filary, które determinują realizowane w jego ramach działania:

  1. Budowę w zakładach karnych 40 hal produkcyjnych.
  2. Rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów.
  3. Ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów.

 Więcej

Zespół Prasowy

Centralny Zarząd Służby Więzienne

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej