W dniach 20-21 września 2017 r., w Muntelier-Lőwenberg w Szwajcarii, odbyła się międzynarodowa konferencja European Penitentiary Training Academies Network EPTA, (Stowarzyszenie Europejskich Ośrodków Szkolenia Służby Więziennej), którą organizowała szwajcarska służba penitencjarna – tegoroczny prezydent EPTA.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących państw: Austrii, Francji, Belgii, Polski, Szwecji, Chorwacji, Niemiec, Mołdawii, Ukrainy, Turcji, Włoch, Armenii, Irlandii, Czech, Rumunii, Estonii oraz Katalonii. Wiodącym tematem konferencji było szkolenie kadry zarządzającej. Przedstawiciele poszczególnych państw członkowskich wymieniali się doświadczeniami w zakresie szkolenia tak ważnego pionu kadrowego, jakim jest kadra kierownicza. Stronę polską reprezentowali: Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Centralnego Zarządu Służby Więziennej – mjr Grzegorz Bajda, Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu – ppłk Ryszard Czapracki oraz por. Barbara Mamos. Od ostatniego spotkania EPTA, które zorganizowane było w 2016 r., w  Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Polska wraz z Francją, Katalonią, Włochami i EuroPris brała aktywny udział w pracach Komitetu Sterującego. Zadaniem Komitetu było opracowanie ram organizacyjnych i statutowych stowarzyszenia oraz wytyczenie kierunków działania na najbliższe lata.

Stowarzyszenie zrzesza przedstawicieli akademii i ośrodków szkolenia służb penitencjarnych. Spotkania w ramach EPTA odbywają się raz w roku, pozwalają na wymianę doświadczeń i dyskusję służącą rozwiązywaniu problemów w dziedzinie szkolenia zawodowego europejskich służb penitencjarnych.

Tekst: por. Barbara Mamos, mjr Ewa Saganowska

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej