Areszt Śledczy we Wrocławiu już kolejny rok jest realizatorem projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu kary odbywania wolności" w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

   Głównym celem projektu jest aktywne zaistnienie w społeczeństwie poprzez wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia jeszcze podczas odbywania kary jak i po jej zakończeniu poprzez prowadzenie kompleksowych działań szkoleniowych. Projekt wpisuje się w rządowy programu „Praca dla więźniów” i stanowi jego uzupełnienie.

   Dotychczas w 2018 roku na terenie tutejszej jednostki penitencjarnej przeprowadzono dla osadzonych 2 kursy o profilach zawodowych: glazurnik oraz technolog robót wykończeniowych. Aktualnie prowadzony jest kurs malarza, a w niedalekiej przyszłości planowane jest zrealizowanie kolejnej edycji kursu zawodowego technologa robót wykończeniowych. Łącznie szkoleniem w bieżącym roku zostanie objętych 48 skazanych, zainteresowanych zwiększeniem kompetencji społeczno – zawodowych, ułatwiających im powrót na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

   Osadzeni podczas zajęć praktycznych w ramach kursów mają możliwość poznania obowiązków związanych z podjęciem pracy na konkretnym stanowisku. W ramach szkoleń zawodowych przeprowadzone są również szkolenia kompetencyjne z zakresu aktywizacji zawodowej oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

tekst, zdjęcia: st.szer.  Jacek Gorczyca

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej