Dyrektor Aresztu Śledczego we Wrocławiu mjr Szczepan Ociepa w dniu 14 maja 2018r. podpisał porozumienie z Prezesem Sądu Okręgowego we Wrocławiu Maciejem Skórniakiem.

   Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad współpracy pomiędzy Sądem Okręgowym we Wrocławiu a Aresztem Śledczym we Wrocławiu w zakresie prowadzenia projektu edukacyjnego dla uczniów szkół podstawowych i średnich.

Projekt będzie obejmował edukację obywatelską, prawną, profilaktykę uzależnień oraz profilaktykę zachowań przestępczych. Dostrzegając potrzebę edukacji, podejmowania działań zmierzających do zwiększenia świadomości społecznej i prawnej młodzieży, a także przeciwdziałania demoralizacji i niedostosowaniu społecznemu, strony deklarują gotowość do wzajemnej współpracy i realizacji projektu w zakresie niniejszego porozumienia.

   Celem głównym projektu edukacyjnego jest: poznanie przez dzieci i młodzież zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i skutków łamania prawa, zwrócenie uwagi odbiorców na zjawisko przestępczości i demoralizacji nieletnich oraz przedstawienie młodym ludziom jaki wpływ może wywrzeć na nich życie wymiar sprawiedliwości (policja, sądy, więzienie) i jakie konsekwencje mogą z tego wynikać.

tekst zdjęcia: mjr Grażyna Lozia

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej